วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน


ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน

(Educational Innovation)


ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน

ปัจจุบันนี้มีบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต่างก็ผลิตนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนออกมาจำนวนมาก ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และรวมถึงระดับโรงเรียน ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละท้องถิ่น หรือเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

         ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน   ได้มีผู้แบ่งพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2550 : 3 ) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนว่านวัตกรรมที่ผลิตออกมาทางด้านการเรียนการสอนมีจำนวนมากแต่สามารถจำแนกประเภทได้ ดังนี้


1.นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์  
นวัตกรรมประเภทนี้มีลักษณะเป็นสื่อที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจกระจ่างชัดเจนในเรื่องที่เรียน  หรือทำให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการเรียนรู้ในทักษะด้านต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้น นวัตกรรมประเภทนี้ได้แก่
·       ชุดการเรียน / ชุดการสอน / ชุดการเรียนการสอน
·       แบบฝึกทักษะ / ชุดการฝึก / ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้
·       บทเรียนสำเร็จรูปแบบสื่อผสม / บทเรียนโปรแกรม
·       เกม
·       การ์ตูน
·       นิทาน
·       เอกสารประกอบการเรียนรู้ / เอกสารประกอบการเรียนการสอน / เกสารประกอบการสอน
                                ฯลฯ

2. นวัตกรรมประเภทรูปแบบ / เทคนิค / วิธีการสอน
                   นวัตกรรมประเภทนี้เป็นการใช้วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆที่นักการศึกษาได้คิดค้นเพื่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้ให้แก่ผู้รีเยนทั้งในด้านการความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ ซึ่งมีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนจำนวนมาก ได้แก่
 • วิธีการสอนคิด
 • วิธีการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
 • CIPPA MODEL
 • วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT
 • วิธีสอนตามแนวพุทธวิธี
 • วิธีสอนแบบบรูณาการ
 • วิธีสอนโครงงาน
 • วิธีสอนโดยการตั้งคำถาม
 • Constructivism
 • STEM สะเต็มศึกษา
 • BBL
 • DLTV
 • DLIT

       ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมี  "นวัตกรรมประเภทเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนด้านจิตพิสัย"  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  สรุปว่า การพัฒนาจิตพิสัยในการเรียนการสอนที่จำเป็น ได้แก่ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ  ความมีน้ำใจ การบริโภคด้วยปัญญาในวิถีไทย ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ฯ  ดังนั้นจึงมีการพัฒนานวัตกรรมประเภทนี้ด้วยเช่นกัน
                  
กล่าวสรุปได้ว่า  
นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนนั้นสามารถจัดเป็น
 2 ประเภท คือ

(1)นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์
(2)นวัตกรรมประเภทรูปแบบ เทคนิค
 /วิธีการสอน ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาจิตพิสัยในการเรียนการสอนด้วยรวบรวมและเรียบเรียงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://noompaiboon.blogspot.com/2015/09/blog-post.html

คุณลักษณะของนวัตกรรมการเรียนการสอน


คุณลักษณะของนวัตกรรมการเรียนการสอน (Educational Innovation)

          นวัตกรรมการเรียนการสอน  ควรมีลักษณะ พอสรุปได้ดังต่อไปนี้
          1.เป็นสิ่งใหม่เกี่ยวกับการสอนทั้งหมด เช่น วิธีสอนใหม่ๆ สื่อการสอนใหม่ ซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อน
          2.เป็นสิ่งที่ใหม่เพียงบางส่วน เช่น มีการผลิตชุดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ แต่ยังคงมีรูปแบบเดิมเป็นหลักอยู่ ตัวอย่างเช่น มีบัตรเนื้อหา บัตรความรู้ บัตรทดสอบ แต่มีการเพิ่มบัตรฝึกทักษะความคิด บัตรงานสำหรับผู้เรียน เป็นต้น
3.เป็นสิ่งใหม่ที่ยังอยู่ในกระบวนการทดลองว่ามีประสิทธิภาพในการนำไปใช้มากน้อยเพียงไร เช่น  การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการเข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา
          4.เป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้บ้างแล้วแต่ยังแพร่หลาย เช่น แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น มีวนอุทยานแห่งชาติอยู่ในท้องถิ่นนั้นแต่เนื่องจากมีอุปสรรคเกี่ยวกับการเดินทางจึงยังไม่เป็นที่นิยมของสถานศึกษาต่างๆ
          5.เป็นสิ่งที่เคยปฏิบัติมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุน  ต่อมาได้นำมาปรับปรุงใหม่ทดลองใช้และเผยแพร่จัดว่าเป็นนวัตกรรมได้


    *** ในกรณีที่สิ่งนั้นที่นำมาใช้จนกลายเป็นสิ่งปกติของระบบงานนั้นไม่จัดว่าเป็นนวัตกรรม เช่น การจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของโรงเรียน เป็นนวัตกรรมของโรงเรียนที่ผู้บริหารสนใจและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มและสาระการเรียนรู้ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกระดับชั้น จนกลายเป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งของโรงเรียนจึงไม่เรียกคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่าเป็นนวัตกรรมอีกต่อไป.


นวัตกรรมการเรียนการสอน


นวัตกรรมการเรียนการสอน


ความหมายของนวัตกรรมการเรียนการสอน (Educational Innovation)

          พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 565) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่าหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการหรืออุปกรณ์ เป็นต้น
พจนานุกรม Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2000 : 618) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า การริเริ่มใช้สิ่งของ ความคิด หรือแนวทางใหม่ๆ ในการทำสิ่งต่างๆขึ้นมา
          ทิศนา แขมมณี (2548 : 418) ได้ขยายความหมายของนวัตกรรมจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ..2525 ออกไปว่าสิ่งทำขึ้นใหม่ ได้แก่ แนวคิด แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งได้รับการคิดค้นและจัเชดทำขึ้นใหม่เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆทางการศึกษา
          สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547 : 9) กล่าวว่านวัตกรรมการเรียนการสอนคือสื่อการสอนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยผ่าการผลิต การทดลองใช้ ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพแล้วจึงนาไปใช้จริงอย่างได้ผล
          ชนาธิป พรกุล (2537 : 59) อธิบายว่าการเรียนการสอน (Educational Innovation) คือ สิ่งที่นำเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปได้ว่า  นวัตกรรมการเรียนการสอน (Educational Innovationคือ สิ่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นมา  เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  หรือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่ 

 • แนวคิด 
 • รูปแบบ 
 • วิธีการ กระบวนการ 
 • สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา   
  

ขอบคุณแหล่งข้อมูลhttp://noompaiboon.blogspot.com/2015/09/blog-post.html

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

DLIT คืออะไร

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีส­ารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information  Technology) ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

DLIT คือ เครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร  ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ  การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม  การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน 

DLIT เป็นสื่อที่เปิดสำหรับทุกคน (Open Resources) ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ ประชาชนทั่วไป เข้าถึง DLIT ได้ทุกที่ทุกเวลา และบนเครื่องมือทุกชนิด ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และนำไปใช้ประกอบการสอนนักเรียนได้ ยกเว้นคลังข้อสอบที่อนุญาตเฉพาะกลุ่ม และเทคโนโลยีบางประเภทที่สนับสนุนเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา 

DLIT  มีเป้าหมายเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครูมีเครื่องมือที่ทำให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง

      ด้านเนื้อหา DLIT มีเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการและการใช้งานในชีวิตของครูและนักเรียนทุกคน  
      ด้านเทคโนโลยี DLIT มีเทคโนโลยียุคใหม่ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย
 
DLIT มี 5 รูปแบบ  (5 Module)
1. DLIT Classroom  ห้องเรียน DLIT การถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้หัวข้อเรื่องที่ยาก จากครูต้นแบบของโรงเรียนชั้นนำไปยังห้องเรียนปลายทาง เพื่อช่วยครูในห้องเรียนปลายทาง โดยเฉพาะกรณีที่ครูปลายทางไม่ใช่ครูตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือครูประสบปัญหาการสอนหัวข้อเรื่องที่ยากมาโดยตลอด
2. DLIT Resources  คลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. DLIT Digital Library  ห้องสมุดดิจิทัล เพื่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป มีเนื้อหาถูกต้อง ตอบสนองความต้องการและความสนใจเรียนรู้
4. DLIT PLC (Professional Learning Community) : การพัฒนาวิชาชีพครู เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู พร้อมพื้นที่แห่งการแบ่งปันและเรียนรู้หรือ Share and Learn

5. DLIT Assessment : คลังข้อสอบที่รวบรวมข้อสอบมากมาย ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)


การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
----------------------------------
ความสำคัญ

                   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่จะนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงเจริญรอยตามเบื้อง พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนา เพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย
                   งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง ของปัญหา คุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบที่ไม่เอื้อต่อการสร้าง ความรับผิดชอบ (Accountability)  หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับ การพัฒนาทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ซึ่งมีผลทําให้การเรียนการสอน ตลอดไปจนถึงการทดสอบยังคงเน้น การจดจําเนื้อหามากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง  อีกทั้งสภาพการจัดการศึกษาของ ประเทศไทยในปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาในด้านคุณภาพของนักเรียน  ปรากฎอยู่ในหลายพื้นที่  ซึ่งมีสาเหตุจาก การขาดครูหรือครูไม่ครบชั้นไม่ครบสาระการเรียนรู้  ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการเรียนรู้น้อย   ขาดสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและการเข้าถึงได้ลำบาก  ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย  กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก  ทรัพยากรที่มีกระจัดกระจายไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  และการแก้ปัญหาต่างๆก็ทำได้ในวงจำกัด  
                   ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผนวกกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว   จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ที่จะนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสริมสร้าง ความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ดำเนินงานเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับ สนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ  เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนไทยทุกคนอันเป็นการดำเนินการตาม รอยเบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชดำริในการที่จะพัฒนา การศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า
      
วัตถุประสงค์
1)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ รอบ เมษายน 2558
2)  เพื่อสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมั
3)  เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้o
4)  เพื่อสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
5)   เพื่อระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา

เป้าหมาย
1) ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องกา
2) ครูที่สอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะส
3) สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึ'
4)  มีการระดมสรรพกำลังและบูรณาการทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชนช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่าง เป็นระบบ


ลักษณะการดำเนินงาน
        DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน ๑๕,๕๕๓ โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT)  มี ๕ รูปแบบ คือ
. DLIT Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพa
. DLIT Resources คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน
. DLIT Library ห้องสมุดออนไลน์
. DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC ชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ
. DLIT Assessment  คลังข้อสอบ


DLIT Classroom คือ การขยาย “ห้องเรียนแห่งคุณภาพ” จากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ ไปสู่โรงเรียนขนาดกลาง 15,553 แห่ง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สอนยาก เข้าใจยาก และมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่ สทศ.ให้ต้นสังกัดเร่งพัฒนา โดยผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อเว็บไซต์ www.dlit.ac.th โดยให้โรงเรียนปลายทางสามารถจัดการเรียนการสอนพร้อมกับครูต้นทางหรือสามารถเรียกดูย้อนหลังในชั่วโมงสอนเสริมโดยครูปลายทางจะดาวน์โหลดให้ชมแบบ Offline ก็ได้

๒. DLIT Resources คือ คลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการจัดระบบและหมวดหมู่ที่ให้ครูสามารถนำไปใช้งานได้ทันที มีทั้งสื่อที่เป็นภาพนิ่ง วีดิทัศน์ เกมส์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ  ครูสามารถใช้สื่อจาก DLIT Resources นำเข้าสู่บทเรียน  กระตุ้นให้นักเรียนคิด  ใช้สื่อตั้งคำถาม ใช้สื่อเป็นคำตอบ ใช้สื่อเป็นแบบฝึกหัดหรือทบทวนความเข้าใจ นอกจากนี้ ยังมีวีดีโอ“สอนวิธีการทำสื่อรูปแบบต่างๆ”ด้วย  เพื่อทำให้ครูมีเครื่องมือที่ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


. DLIT Library  คือ ห้องสมุดออนไลน์เพื่อครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป  ลักษณะ DLIT Library เป็นห้องสมุดออนไลน์ที่มีเนื้อหาถูกต้อง  แบ่งเป็นหมวดหมู่ ตอบสนองความต้องการของครู และ ความสนใจของผู้เรียน มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งบทความรูปภาพและวีดีโอ มีระบบค้นคว้าที่ทำได้ง่าย เพิ่มช่องทางให้นักเรียนมีแหล่งค้นคว้าสำหรับการเรียนแบบโครงงาน (Project-Based Learning)

. DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC     “ชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ”     คือช่องทางในการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้กับครูทั่วประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู  เพราะการจะพัฒนาการศึกษาให้ยั่งยืน คือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในกลุ่มครูทั่วประเทศ DLIT PLC  มี ๓ รูปแบบ คือ
          ๔.๑ สื่อรายการที่ทำให้ครูได้เห็นแบบปฏิบัติการสอนที่ดี หรือ Good Practice ของครูไทยและครูทั่วโลก เช่น  โทรทัศน์ครู

         ๔.๒ กิจกรรมการแบ่งปันและการเรียนรู้หรือ Share and Learn ผ่านกิจกรรมต่างๆและผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ครูมีนวัตกรรมก็นำเสนอผ่านช่องทาง DLIT PLC คุณครูสนใจก็เลือกไปประกอบการเรียนการสอน นวัตกรรมใดถูกเลือกมากก็อาจจัดเป็นผลงานรางวัลต่อไป

        ๔.๓ กิจกรรมการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง หรือ  Coaching and Mentoring  กิจกรรมที่สร้างครูหรือผู้บริหารให้มีความเชี่ยวชาญแล้วพัฒนาต่อยอดให้เป็นผู้ชี้แนะหรือพี่เลี้ยง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโรงเรียน โดยอาจสร้างครู หรือผู้บริหารในโรงเรียนเอง  DLIT PLC จะทำให้ครูไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป แต่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกชีวิตจะรวมพลังกัน พัฒนาการศึกษาไทยและเยาวชนไทยให้ดีขึ้น

๕. DLIT Assessment   คือคลังข้อสอบที่รวบรวมข้อสอบมากมาย ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6   DLIT Assessment คลังข้อสอบเป็นการสอบที่เรียกว่า Assessment for Learning สอบเพื่อเรียน  ไม่ใช้เรียนเพื่อสอบ  นั่นคือ ครูสามารถใช้ข้อสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน ได้ตลอดเวลา  เพื่อสอนเสริมและวางแผนการสอนให้ตรงกับ ความสามารถของนักเรียน นอกจากนี้ คลังข้อสอบ DLIT Assessment ยังมีข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และข้อสอบเพื่อการเตรียมตัวสอบแบบต่างๆ เป้าหมายสำคัญ DLIT Assessment มีเป้าหมายเพื่อทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครูมีเครื่องมือที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาของไทยได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง.ขอบคุณแหล่งข้อมูล
http://www.dlthailand.com/kar-cadkar-suksa-thang-kil-phan-dawtheiymวันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

สื่อดิจิทัลดีๆ ที่ชนะการประกวด...ควรเผยแพร่


ประจำปี 2556
ประกาศผลการประกวดผ่านเว็บไซต์   www.thaigoodview.com

ผลการประกวด


1.ผลงานประเภทสื่อคลิปวีดีโอ

รางวัลชนะเลิศ 

      ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง แม่แจ่ม เมืองแห่งภูมิปัญญา หัตถศิลป์อันล้ำค่า สู่ชุมชน
      ผู้จัดทำ นายวิทยา ยาสาร , นายพงศธร ต๋าคำดี , นายเฉลิมพล ตุ้มปามา , นายชัยณรงค์ บุญมาปะ , นายอนุชา ท้าวแก่น
      โรงเรียนจอมทอง เลขที่ 433 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
      1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง น้ำน่านบ้านเฮา
          ผู้จัดทำ  นายพิเชษฐ์ บุญทวี , นายณัฐปคัลภ์ เข็มขาว , นายสรคณัส จันต๊ะวงค์ , นายจักรพงค์ อินทะรังษี , นายเสฏฐวุฒิ หน่อทอง
            โรงเรียนทุ่งช้าง เลขที่ 69 หมู่ 2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130
     2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง บ้านบึงตะโกน
            ผู้จัดทำ นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน , นายปฐมพร ดำงาม , นางสาวกณัฐฐา ศรีพงษ์
            โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เลขที่ 31 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง
 •  โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม เลขที่ 25 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
       เรื่อง โอ้โฮเมืองตราด
       ผู้จัดทำ นางศิริรัตน์ ปานสุวรรณ , เด็กชายปัณณวัฒน์ นุตัน , เด็กหญิงอุบลวรรณ หงษ์ศิลา ,
                 เด็กชายนิรมล กาญจนอารี , เด็กหญิงกาญจนา วิจิตรบูรพา
 • โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เลขที่ 419 หมู่ 1389 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
      เรื่อง ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
      ผู้จัดทำ นางสาวสิริขวัญ อาภานุรังษี , นายปาณัทร จุลเกษม , นายธราเทพ อารีรัตน์ศักดิ์ ,
                นายปันชนิต ฉายางาม , นางสาวณัฎฐยา สมุทรปราณี
 • โรงเรียนบางไทรวิทยา ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
      เรื่อง บางไทรบ้านเรา
      ผู้จัดทำ ว่าที่ร.ต.อดุลย์ ม่วงกรุง , นางสาวพิชญา ชุ่มใจ , นายวีรวัฒน์ พ่วงแพ ,
                นางสาวปัทมวรรณ ต่ายลำยงค์ , นางสาวถนอมรัตน์ สุขสุพืช
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน 
 • โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ เลขที่ 211 หมู่ 1 ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
      เรื่อง ตุงล้านนาลวดลายทางคณิตศาสตร์
      ผู้จัดทำ นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน , เด็กหญิงฤทัย ติ๊บเงิน , เด็กหญิงพิกุล ผัดดี , เด็กหญิงจริดา ดอกสุข , เด็กหญิงสุชาดา นกเงิน
 • โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม เลขที่ 25 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
      เรื่อง ย้อนรอยสู่อิสระภาพตราดรำลึก 106 ปี
      ผู้จัดทำ นางกรรภิรมย์ ชะเอม , เด็กชายสหรัฐ สมุทรชีวะ , เด็กหญิงอุบลวรรณ หงษ์ศิลา ,
                เด็กชายจุฬา บริวาร , เด็กหญิงณัฐริกา เสนาะล้ำ
 •  โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม เลขที่ 109 หมู่ที่ 12 ตำบล กุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู 39140
       เรื่อง บ้านกุดกวางสร้อยโบราณคดี อีสานถิ่นนี้คือบ้านเฮา
       ผู้จัดทำ นางสาวศรีประภา หัสโก , เด็กชายพงษ์ศธร เชิดสม , เด็กหญิงอรุณรุ่ง มาสุข ,
                 เด็กหญิงภัชราภรณ์ จันทรพรม , เด็กชายณัฐพงษ์ แสนบุญ
 • โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เลขที่ 169 หมู่ 11 ต.ป่าตาล อ.ป่าตาล จ.เชียงราย 57340
      เรื่อง ชุมชนของเราน่าอยู่
      ผู้จัดทำ นางวิไลวรรณ อินทะ , เด็กหญิงธารารัตน์ สีดี , เด็กชายวิทยา สอนเสนา
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163 หมู่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
      เรื่อง ชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านดอนแตง
      ผู้จัดทำ นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์ , นางสาวณัฐสิมา เกตุการณ์ , นางสาวศุภรัตน์ เจริญรส ,
                นางสาวทิพวรรณ สำเภาน้อย , นางสาวพรพิมล บุญงามขำ

ผลงานประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML)    
สมาชิกทีมละ 3 คน ประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และครู 1 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศ

      ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
            ผู้จัดทำ นายมนัด เทศทอง , เด็กหญิงวิภามาศ เทศทอง , เด็กชายชลิต ชอบรัมย์
            โรงเรียนพระแก้ววิทยา หมู่ 13 ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
      1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องระบบสมการเชิงเส้น
            ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , เด็กหญิงบุษยากร ภูมลี , เด็กหญิงบุษยาภรณ์ ภูมลี
            โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
      2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ -
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
      เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องระบบสมการเชิงเส้น
      ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , เด็กหญิงบุษยากร ภูมลี , เด็กหญิงบุษยาภรณ์ ภูมลี
 • โรงเรียนพระแก้ววิทยา หมู่ 13 ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์  32150
     เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
     ผู้จัดทำ นายมนัด เทศทอง , เด็กหญิงวิภามาศ เทศทอง , เด็กชายชลิต ชอบรัมย์
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่ 4 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
     เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
     ผู้จัดทำ นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ , นายเดชาวัติ อึ้งชัยพงษ์ , นายกิตติ ชูศิลป์
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เลขที่ 135 ต.พระสิงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
     เรื่อง การใช้งาน Microsoft Word 2010
     ผู้จัดทำ นายมาโนช นันทา , เด็กหญิงจุฑารัตน์ นันทา , เด็กหญิงอรณิชา ยะนุ
 • โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เลขที่ 2/3 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
     เรื่อง วายร้ายคอมพิวเตอร์
     ผู้จัดทำ นายนพดล อินทร์ลับ , นายธิษณ ศรีสุขวสุ , นายนิติ สันติกุล
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน 
--ภาษาไทย--
 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เลขที่ 35 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
       เรื่อง ภาษาเพื่อชีวิต
       ผู้จัดทำ นางสาวสิริพรรณ พวงสุขขี , เด็กชายศุภณัฐ วงศ์มิตรไมตรี , เด็กชายจารุกิตติ์ วงษ์ยะลา
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม เลขที่ 16/2 หมู่ 2 ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
      เรื่อง จำนวนที่มีค่าไม่เกิน 1000
      ผู้จัดทำ นายสรุชัย ฤทธิ์สยาม , เด็กชาย สุธี ใจเยือกเย็น , เด็กชายอภิวัฒน์ เตี๊ยะตาช้าง
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เลขที่ 122 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
     เรื่อง จังหวัดที่มีเกาะในประเทศไทย
     ผู้จัดทำ นางสาคร อินธิราช , เด็กหญิงนิลาวัลย์ บุญโพธิ์เตี้ย , เด็กหญิงอริศรา กรมทอง
 • โรงเรียนวัดยายร่ม สำนักงานเขตจอมทอง เลขที่ 24ก ซ.วัดยายร่ม ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
     เรื่อง ประวัติศาสตร์ของชาติไทย
     ผู้จัดทำ นายจรูญ น้อยแก้ว , เด็กหญิงพิชญากาญจน์ ตาลลาภ , เด็กหญิงวราภรณ์ อุ่นคำเรือน
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
     เรื่อง Asean community
     ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กชายสิทธิพร บัวเพ็ชร , เด็กหญิงศิริวรรณ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
 • โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เลขที่ 23 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา
     ผู้จัดทำ นางอนัญญา เรือนงาม , เด็กหญิงปณิดา โพธิ์วรสุนทร , เด็กหญิงณิชากร ชัยสิริวงศ์สว่าง
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน เลขที่ 367 หมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
       เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยโปรแกรม Flip Album 6.0
       ผู้จัดทำ นางเกศริน ขจรคำ , เด็กหญิงพิชญาภา เมตตาจิต , เด็กหญิงทิพวรรณ จำชา
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง 
--กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน--
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
      เรื่อง Blue plaque in Thailand
      ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กชายณัฐพล สุวรรณ
 • โรงเรียนนานาชาติฮาร์โวร์ เลขที่ 45 ซ.โกสุมรวมใจ 14 ถ.โกสุมรวมใจ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
      เรื่อง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
      ผู้จัดทำ ว่าที่ร้อยตรี พงศ์ชัยวัฒน์ , เด็กชายศัสตรา ศุภศิลป์ , เด็กชายธรรมรัตน์ รัตนะ
--ภาษาไทย--
 • โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง เลขที่ 40 หมู่ 2 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
      เรื่อง มาตราตัวสะกด
      ผู้จัดทำ นายคำมี ลุงนาม , เด็กหญิงโยทะกาญจน์ บัวงาม , เด็กหญิงชลธิชา บุตะเขียว
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
     ผู้จัดทำ นางสาววราพร ศรีปฏิยุทธ์วงศ์ , นางสาววราธร แก้วดำ , เด็กหญิงปวีณา ไชยเพส
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
     ผู้จัดทำ นายจำรัส นิติวิศิษฎ์กุล , เด็กชายปิยวัฒน์ มูฮำหมัด , เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเชียรฉาย
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง สารและการจำแนกสาร
     ผู้จัดทำ นางสาวกมลวรรณ เกษสุรียงศ์ , เด็กหญิงกิตติยาพร จันทร์เกลี้ยง , เด็กหญิงภัทรวดี เศษแอ
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง อาเซียน
     ผู้จัดทำ นางสาวพัชรา นิมิตรกวิล , เด็กหญิงอัญธิกานต์ ห้องโสภา , เด็กหญิงชนิกานต์ คลังข้อง
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163  หมู่ 1 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
     ผู้จัดทำ นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์ , เด็กหญิงจุฑามาศ โสภา , เด็กหญิงวาสนา พูลบางยุง
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163  หมู่ 1 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
     ผู้จัดทำ นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์ , เด็กชายพิสิฐ คำกองแก้ว , เด็กหญิงลักษิกา ปานดี
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163  หมู่ 1 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ความรู้เรื่องศาสนาอิสลาม
     ผู้จัดทำ นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง , เด็กชายเมธาพงษ์ ปานกรด , เด็กชายปิยะพงษ์ กำเนิดเกิด
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163  หมู่ 1 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ความรู้เรื่องศาสนาคริสต์
     ผู้จัดทำ นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง , เด็กชายวงศกร ยอดไฟอินทร์ , เด็กหญิงโสภิดา กรรม์พิศุภธิ์
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163  หมู่ 1 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ประเทศบรูไนดารุสซาราม
     ผู้จัดทำ นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง , เด็กหญิงจารุวรรณ สุขทอง , เด็กหญิงภริดา บดีรัฐ
--สุขศึกษา และพลศึกษา--
 • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 ซ.มิตรคาม ถ.สามเสน ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต กทม. 10300
     เรื่อง Basketball
     ผู้จัดทำ ว่าที่ร้อยตรีเดชา ดรินทพงศ์ , นางสาวธัญจิรา สุกกรี , นางสาวนุชดี เหล่าสุรสุนทร
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
     เรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันบนแอนดรอยด์เบื้องต้น
     ผู้จัดทำ นายนิรันด์ สารรัมย์ , เด็กชายณัฐกานต์ เป็งโท , เด็กชายชยุตม์ สว่าง
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง Photoscape
     ผู้จัดทำ นางสุจินต์ ชาวสวน , เด็กหญิงปวิณี เจริญฤทธิ์ , เด็กหญิงอมรรัตน์ โทนแก้ว
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง Microsoft Office Publisher
     ผู้จัดทำ นางสุจินต์ ชาวสวน , เด็กชายสุรชัย สังกลิ่น , เด็กชายกิติศักดิ์ ทองเหลิม
--ภาษาต่างประเทศ--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง Occupations
     ผู้จัดทำ นางสาวดรุณี ชารัญจ่า , เด็กชายอติวิชญ์ ชาวสวน , เด็กหญิงสุภาวดี เต็งหลี
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง Question Tag
     ผู้จัดทำ นางสาววัชรี สุวรรณเวลา , เด็กชายนัทธพงศ์ ทองเจริญ , เด็กชายเดชอนันต์ สองนา
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง ปริซึม
     ผู้จัดทำ นายเอกวิทย์ สาโส๊ะ , เด็กหญิงจินตนาวรรณ พลผอม , เด็กหญิงนุชนาฎ หนูเจริญ
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง แรง
     ผู้จัดทำ นางสาวนฤมล สังขไพฑูรย์ , เด็กชายปิยวัฒน์ มูฮำหมัด , เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเชียรฉาย
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
     เรื่อง ตามรอยพ่อแบบพอเพียง
     ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , ด.ช.เสฎฐวุฒิ สังข์ช่วย
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง การออมและการลงทุน
     ผู้จัดทำ นางสาวกัลยา ทุ่งปรือ , เด็กหญิงนุชนาฎ หนูเจริญ , เด็กหญิงจินตนาวรรณ พลผอม
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น
     ผู้จัดทำ นายสมชาย ชาวสวน , เด็กหญิงมลธิรา ฉุ้นลุ้น , เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองเรือง
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง การใช้งานที่ Wordpress.com
     ผู้จัดทำ นางสุจินต์ ชาวสวน , นายพิพัฒน์ ชาวสวน , นายสาโรช บริบูรณ์
--ภาษาต่างประเทศ--

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลชนะเลิศ

      ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์
            ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , นางสาววันดี บุตดีภัก , นางสาววิภาลัย แสนแก้ว
            โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
      1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
            ผู้จัดทำ นางกลิ่นสุคนธ์ จอมไพรศรี , นายนัฐพล ตุงคุณะ , นางสาวสุรีรัตน์ สุวรรณะเก
            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี เลขที่ 1 หมู่ 14 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
      2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องลำดับและอนุกรม
            ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , นางสาวพิศสุดา พุทธระสุ , นางสาววริศรา มะลิต้น
            โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
     เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์
     ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , นางสาววันดี บุตดีภัก , นางสาววิภาลัย แสนแก้ว
 • โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
    เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องลำดับและอนุกรม
    ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , นางสาวพิศสุดา พุทธระสุ , นางสาววริศรา มะลิต้น
 • โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
     เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
     ผู้จัดทำ นางเถลิง จูมสิมมา , นางสาวปริยา โพนดวน , นายแดนชัย สุวรรณโสด
 • โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เลขที่ 21 หมู่ 2 ต.กระทุ่มราย อ.หนองจอก กทม. 10530
    เรื่อง คณิตพาเพลิน
    ผู้จัดทำ นางวิไล สุขเกื้อ , นางสาวชลธิชา เล้าประเสริฐ , นางสาวอารายา หมื่นไฉน
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     เรื่อง การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
     ผู้จัดทำ นางรสริน แสงศิริ , นายเกริกเกียรติ ชูทรัพย์ , นายพีรพัฒน์ พานิชทรัพย์งาม
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี เลขที่ 1 หมู่ 14 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
     เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
     ผู้จัดทำ นางกลิ่นสุคนธ์ จอมไพรศรี , นายนัฐพล ตุงคุณะ , นางสาวสุรีรัตน์ สุวรรณะเก
 • โรงเรียนเซนฟังซีสเซเวียร์ เลขที่ 19/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     เรื่อง การประหยัดพลังงาน
     ผู้จัดทำ นางสาววิชัญญา ละมูล , นายดบัสวิน อัคคโพธิกุล , นายชัยมงคล วงศ์วิสิฐตระกูล
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.บางรัก อ.เมือง จ. ตรัง 92000
     เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
     ผู้จัดทำ นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ , นายทศพร ต้องหุ้ย , นายวรวัจน์ ฮันเย็ก
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     เรื่อง Reserved Animals
     ผู้จัดทำ นายปกรณ์ ปานรอด , นางสาวพวงผกา งามโอฬารเลิศ , นางสาวลักษิกา กันทรวิชัยวัฒน์
 • โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
     เรื่อง global warming
     ผู้จัดทำ นางอัจฉรา รัตนวงษ์ , นายธฤต นิติวัฒนานนท์ , นางสาวพิมพิศา สุวัฒนพิเศษ
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.บางรัก อ.เมือง จ. ตรัง 92000
     เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
     ผู้จัดทำ นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ , นายชินนพร ซุ่นอื้อ , นางสาววริษฐา เจนไพบูลย์
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลขที่ 88 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
     เรื่อง คลื่น
     ผู้จัดทำ นางสาวอัญชลี มูลแก้ว , นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์ , นายนพวิทย์ เสิศอุตสาหกูล
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     เรื่อง ไฟฟ้าเคมี
     ผู้จัดทำ นางกาญจนา จันทร์ธนพิเชษฐ์ , นายชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์ , นางสาวกวินนา หย่ำวิสัย
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     เรื่อง การละเล่นของเด็กไทย
     ผู้จัดทำ นางอรศิริ เลิศกิตติสุข , นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ , นางสาวธมาภรณ์ โตสกุล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     เรื่อง อาเซียน เราร่วมกันสู่ความเป็นหนึ่ง
     ผู้จัดทำ นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ , นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุ , นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
     เรื่อง อดีตรุ่งเรืองคือเมืองสุโขทัย
     ผู้จัดทำ นายศรชัย ไกรปราบ , นายวิระ พูนปาน
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร เลขที่ 27 หมู่ 16 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
     เรื่อง วัฒนธรรม
     ผู้จัดทำ นายคุณากร  อิ่มเนย , นายอนันต์  ขอนทอง , นายสงกรานต์  ชาญเขตกรณ์
--ศิลปะ--
 • โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เลขที่ 21 หมู่ 2 ต.กระทุ่มราย อ.หนองจอก กทม. 10530
     เรื่อง สอนศิลป์ศาสตร์ดนตรี
     ผู้จัดทำ นางวิไล สุขเกื้อ , นายเดชฤทธิ์ แก้วพวง , นางสาวพิมพ์พรรณ กลิ่นนิ่มนวล
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนนนทรีวิทยา เลขที่ 139 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
     เรื่อง สื่อการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ Joomla 1.5
     ผู้จัดทำ นายวิรัตน์ พิมพา , นายอภิสิทธิ์ สมบุญ , นางสาวณัฐวดี ด่านบุญญานุภาพ
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน 
--ภาษาไทย--
 • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
      เรื่อง รามเกียรติ์
      ผู้จัดทำ นางนิตยา เปี่ยมแสง , นายไกรวิศ กปิลกาญจน์ , นางสาวชยาภรณ์ บำรุงเขต
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
     ผู้จัดทำ นางนิสา มากแก้ว , นางสาวณัฐสินี กลิ่นบำรุง , นางสาวศศิประภา พรมดี
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เลขที่ 196 หมู่ 4 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  92000
     เรื่อง ตะลุยอาณาจักรสัตว์
     ผู้จัดทำ นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด , นายพลภิสิทธิ์ เลื่อนแก้ว , นายเอกวิทย์ แก้วภักดี
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     เรื่อง Buddhism
     ผู้จัดทำ คุณครูสมคิด แก้ววงศ์วาลย์ , นางสาวปวริศา ศุขะพันธุ์ , นางสาวสุวรา จิตพัฒนไพบูลย์
 • โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เลขที่ 21 หมู่ 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530
     เรื่อง กาลเวลาเรา กาลเวลาโลก
     ผู้จัดทำ นางวิไล สุขเกื้อ , นายทรงยศ ป้อมเชียงพิณ , นางสาวสุจันทกา พิมพ์อุบล
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่ 81110
     เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย
     ผู้จัดทำ นายศรชัย ไกรปราบ , นายถนัด โรจน์สราญรมย์
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
     เรื่อง The Young Explorers
     ผู้จัดทำ นางฉวีวรรณ จำปาเกตกุล , นางสาวศุภวรรณ อนุตระกูลปฏิภาณ , นางสาวยุวดี ชัยธนเพิ่มพูล
--สุขศึกษา และพลศึกษา--
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
     เรื่อง ลีลาศ
     ผู้จัดทำ นายพีระพัฒน์ รัตนวิโมกข์ , นายวิวัฒน์ ปุ่มสีดา , นางสาวอภิสรา ศรีแปงวงค์
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง 
--ภาษาไทย--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
      เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก
      ผู้จัดทำ นางอรอุมา เขียวสวัสดิ์ , นางสาวสุนิสา สุกแก้ว , นางสาวเจศิดา ฤทธิสุนทร
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163 หมู่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
     ผู้จัดทำ นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง , นางสาวนภาพร โอดยิ้มพราย , นางสาวสุภาวดี กองแก้ว
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
     ผู้จัดทำ นางรานี สาโส๊ะ , นางสาวอนิษา จันบาน , นางสาวมุจิรา ชัยศิริ
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     เรื่อง ระบบนิเวศ
     ผู้จัดทำ นางสาวเรณู กำแหงหาญ , นางสาวประภัสสร เสาะแสวง , นางสาววราภรณ์ สุขสุโชติ
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     เรื่อง ระบบสุริยะ
     ผู้จัดทำ นางสาวอัจฉราภรณ์ เกษตรรุ่งเรือง , นายนัทพงศ์ หลงทอง , นายมฆพล อภิชาตบุตร
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง กลศาสตร์ของไหล
     ผู้จัดทำ นางสาวอัมพร ชุมเอียด , นายมานพ อินทรทอง , นายสุธรรม ดิสา
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163 หมู่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง กลศาสตร์ของไหล
     ผู้จัดทำ นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์ , นางสาวอรทัย สาระดี , นางสาวอภิชญา มณีโชติ
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
     เรื่อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นออนไลน์
     ผู้จัดทำ นางกมลทิน พรมประไพ , นางสาวธัชธิดา สิริคุณาลัย , นางสาวชลลดา อ่อนละมูล
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
--ภาษาไทย--
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เลขที่ 6/599 หมู่ 5 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
     เรื่อง รามเกียรติ์
     ผู้จัดทำ นางสาวรุ่งกานต์ ยอดคง , นางสาวธิดารัตน์ เพียรชนะ , นายศักรินทร์  สารสุวรรณ
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง การเกิดผลและเมล็ด
     ผู้จัดทำ นางสาวธาริกา กุกามา , นางสาวศิราณี หีมปอง , นางสาวน้ำฝน ขุนชม
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
     เรื่อง จิตประภัสสร ที่ศาลาวิชชาลัย
     ผู้จัดทำ นางสรียา วุฒิชาญ , นางสาวณัฐชนันท์ รามโกมุท , นางสาวองุ่น เสมอภาค
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
     เรื่อง ราชวงศ์จักรี
     ผู้จัดทำ นางวิภาพร สุภาไตรย , นางสาวชนิกานต์ ธรรมรุ่งโรจน์ , นายอธิคม เรืองสุวรรณ
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
     เรื่อง การขยายพันธุ์พืช
     ผู้จัดทำ นางสาวดวงนภา บานชื่น , นายชุติเดช เตชะจุฑาศรี , นายศิวภาคฆ์ เทศวงศ์

ประเภทสื่อออนไลน์ 
สมาชิกทีมละ 2 คน ประกอบด้วยนักเรียน 1 คน และครู 1 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ


1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศ
            ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ตามล่าหาพลังงานต้อง Choose to Change
            ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กหญิงธมลวรรณ เจียมพงศ์ไพศาล
            โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110


รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
      1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ฮีต 12 คลอง 14
            ผู้จัดทำ นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ , เด็กหญิงอชิรญา สมดำหริ
            โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หมู่ 9 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
      2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง มหัศจรรย์แห่งสายน้ำไทย
            ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กหญิงชุตินธร บุญธีระเลิศ
            โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110


รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง
--กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน--
 • โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หมู่ 9 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130112
     ผู้จัดทำ นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ , เด็กหญิงอชิรญา สมดำหริ
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133082
     ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กหญิงธมลวรรณ เจียมพงศ์ไพศาล
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133092
     ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กหญิงชุตินธร บุญธีระเลิศ
--ภาษาไทย--
 • โรงเรียนวชิรป่าซาง เลขที่ 210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130359
     ผู้จัดทำ นางสุพร จอมขันเงิน , เด็กชายอภิชาติ ปินต๊ะปาง
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เลขที่ 135 ต.พระสิงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132589
     ผู้จัดทำ นายมาโนช นันทา , เด็กหญิงจุฑารัตน์ นันทา
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
    URL: http://www.thaigoodview.com/node/133359
    ผู้จัดทำ นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์ ปานเผือก , เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีนวล
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
    URL: http://www.thaigoodview.com/node/133351
    ผู้จัดทำ นางสาวกุลนิษฐ์  วงศ์แก้ว , เด็กหญิงรุ่งทิวา สิงห์จานุสงค์
--ศิลปะ--
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133348
     ผู้จัดทำ นางนัฏยา บันดาลสิน , เด็กหญิงสายธาร พรหมเดชะ
--ภาษาต่างประเทศ--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131449
     ผู้จัดทำ นางสาววัชรี สุวรรณเวลา , เด็กชายเดชอนันต์ สองนา

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน 
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เลขที่ 11 หมู่.13 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132600
     ผู้จัดทำ นางสาวชลธิชา วรรณทอง , เด็กหญิงเบญจรัตน์ เพียมขุนทด
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133358
     ผู้จัดทำ นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์  ปานเผือก , เด็กหญิงสุกัญญา ลุนละคะ
--ศิลปะ--
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133363
     ผู้จัดทำ นางนัฏยา บันดาลสิน , เด็กหญิงอัจฉราพรรณ ทองจันทร์
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนวัดดาวคะนอง หมู่ 1 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133321
     ผู้จัดทำ นางสาวปิยนันท์ แววนิลานท์ , เด็กหญิงพิชชากร พัฒน์จันทร์
 • โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามช่วยราชการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เลขที่ 280 หมู่ 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131685
     ผู้จัดทำ นางสาวจารุณี ขันใจ , เด็กหญิงธิติยา สมจิตร์
 • โรงเรียนบ้านชีวิทยา เลขที่ 61 หมู่ 6 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132522
     ผู้จัดทำ นางพิสมัย ศุภพงษ์ , เด็กหญิงปิยธิดา เสาวคนธ์
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131378
     ผู้จัดทำ นางสุจินต์ ชาวสวน , เด็กชายสุรชัย สังกลิ่น
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131493
     ผู้จัดทำ นายสมชาย ชาวสวน , เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองเรือง
--ภาษาต่างประเทศ--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131748
     ผู้จัดทำ นางสาวดรุณี ชารัญจ่า , เด็กชายอติวิชญ์ ชาวสวน

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง
--ภาษาไทย--
 • โรงเรียนบ้านไผ่ เลขที่ 4 หมู่ 8 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132141
     ผู้จัดทำ นางดาวเรือง จันทะพันธ์ , เด็กหญิงวิมล ฉิมวัย
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131413
     ผู้จัดทำ นายเอกวิทย์ สาโส๊ะ , เด็กหญิงจินตนาวรรณ พลผอม
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131408
     ผู้จัดทำ นางสาวนฤมล สังขไพฑูรย์ , เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเชียรฉาย
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/13146
     ผู้จัดทำ นางจำรัส นิติวิศิษฎ์กุล , เด็กชายปิยวัฒน์ มูฮำหมัด
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131436
     ผู้จัดทำ นางสาวกมลวรรณ เกษสุริยวงศ์ , เด็กหญิงภัทรวดี เศษแอ
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131379
     ผู้จัดทำ นางสาวกลมวรรณ เกษสุริยวงศ์ , เด็กหญิงกิตติยาพร จันทร์เกลี้ยง
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133185
     ผู้จัดทำ นายสมาน เลิศทหาร , เด็กหญิงปภาวดี สืบกุศล
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133347
     ผู้จัดทำ นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์ ปานเผือก , เด็กชายศรุจ พงศ์คณิสราพร
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133362
     ผู้จัดทำ นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์  ปานเผือก , เด็หญิงศิริพร จันทร์อินทร์
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามช่วยราชการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เลขที่ 280 หมู่ 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131676
     ผู้จัดทำ นางสาวจารุณี ขันใจ , เด็กหญิงศิริพร ขัติยะ
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131401
     ผู้จัดทำ นางสาวกัลยา ทุ่งปรือ , เด็กหญิงนุชนาฎ หนูเจริญ
--ภาษาต่างประเทศ--

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัลชนะเลิศ

        ผลงานที่ได้รับรางวัล    ไม่มีผู้ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
      1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ปิโตรเลียม
            ผู้จัดทำ นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์ , นางสาวอารยา จังอิน
            โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
      2. ผลงานที่ได้รับรางวัล -


รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนราษฎร์สามัคคี เลขที่ 42 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132722
     ผู้จัดทำ นายประมวล ศิริเมธางกูร
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130927
     ผู้จัดทำ นางสาวพรรณนภา กำบัง , นางสาวกัน วิบูลย์กิจวรกุล
 • โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132080
     ผู้จัดทำ นายบรรพชิต โพธิ์บอน , นายกิตติศักดิ์ ทรงกุล
--สุขศึกษา และพลศึกษา--
 • โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/127564
     ผู้จัดทำ นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ , นายวสุ รุ่งเชาวรัฐ
--ศิลปะ--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/128723
     ผู้จัดทำ นายนพดล เพ็งชมจันทร์ , นางสาววรันธร อุรารุ่งโรจน์
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/126169
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวอรอนงค์ เลิศสมผล
--ภาษาต่างประเทศ--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130327
     ผู้จัดทำ นางสาวสุปรากร ดำสวัสดิ์ , นางสาวอนรรฆวี สุกโส

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน
--ภาษาไทย--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/126512
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวรัฐวรรณ ตันพัฒนรัตน์
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10150
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133138
     ผู้จัดทำ นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย , นายเศรษฐ์ศิลป์ ทีฆมงคล
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131170
     ผู้จัดทำ นายปกรณ์ ปานรอด , นางสาวศรัณยธร เลิศผดุงกิจ
 • โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132082
     ผู้จัดทำ นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์ , นางสาวอารยา จังอินทร์
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131503
     ผู้จัดทำ นางสาวอัมพร ชุมเอียด , นายมานพ อินกรทอ
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131402
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวธนพร โศภาพรพรหม
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129646
     ผู้จัดทำ นางมาลัยวรรณ จันทร , นางสาวนวรัตน์ มุญจนานนท์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130958
     ผู้จัดทำ นายอภิรักษ์ ปานประเสริฐ , นางสาวรุ่งทิวา ดังใหม่
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129440
     ผู้จัดทำ นายชาญชัย เปี่ยมชาคร , นางสาวลักขณา ศรีพนม
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130866
     ผู้จัดทำ นางสาวพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ , นางสาวชวิลรัตน์ ตระการอุดมสุข
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130699
     ผู้จัดทำ นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ , นางสาวสิรินทรา สินศิริโรจน์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130940
     ผู้จัดทำ นางวราภรณ์ สุขสายชล , นางสาวชาลิสา ทัศนเมธิน
--สุขศึกษา และพลศึกษา--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130756
     ผู้จัดทำ นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม , นางสาวแอมมิกา ตุ่นอินทร์
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131166
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวมณีสมร แซ่อึ้ง
--ภาษาต่างประเทศ--

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง
--ภาษาไทย--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/128577
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวภูริสา เรืองศรีไชยะ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/126410
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาววันเพ็ญ ติระรัตนสมโภ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130433
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวชลลดา ดลเฉลิมยุทธนา
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131420
     ผู้จัดทำ นางสาววราพร ศรีปฏิยุทธ์วงศ์ , นางสาววรชา แก้วดำ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131405
     ผู้จัดทำ นายสมชาย น่วมกลิ่น , นางสาวพิชญา ปึงศิริเจริญ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130939
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวธันย์ชนก ทวีเลิศทรัพย์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130118
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวธิดารัตน์ คงสุพรศักดิ์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131375
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวพชรินทร์ ไพบูลย์ศิริ
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131443
     ผู้จัดทำ นางอรอุมา เขียวสวัสดิ์ , นางสาวสุนิสา สุกแก้ว
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131359
     ผู้จัดทำ นายศิรวินทร์ คินเฉลิมวงศ์ , นางสาวเขมิกา ตรรกวรรธนะ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130433
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวชลลดา ดลเฉลิมยุทธนา
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131322
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงดี
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129579
     ผู้จัดทำ นายปกรณ์ ปานรอด , นางสาวทักษพร จิตร์เที่ยง
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/128998
     ผู้จัดทำ นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ , นางสาวจิตตานันท์ สรรพวัฒน์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/125086
     ผู้จัดทำ นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร , นางสาวรัตนภรณ์ ธีรธรรมเสถียร
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/128446
     ผู้จัดทำ นายธนพล กลิ่นเมือง , นางสาวสมิตา แสนขยัน
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131418
     ผู้จัดทำ นางสาวธาริกา ภุเทมา , นางสาวศิราณี หีมปอง
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131534
     ผู้จัดทำ นางสาวอัมพร ชุมเอียด , นายสุธรรม ดีสา
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131526
     ผู้จัดทำ นางรานี สาโส๊ะ , นางสาวอนิษา จันปาน
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/124175
     ผู้จัดทำ นางสาวสุกัญญา เพ็ญประดับ , นางสาววรากร จันทร์คลองใหม่
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลขที่ 88 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132514
     ผู้จัดทำ นางปัทมา นิธิปกรณ์พงศ์ , นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130949
     ผู้จัดทำ นางสาวยุวดี เปาอินทร์ , นางสาวมนัสวี ระดิ่งหิน
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130996
     ผู้จัดทำ นางสาวสุกัญญา เพ็ชรประดับ , นางสาวภวตา พิทยาคุณาประโยชน์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129615
     ผู้จัดทำ นางสาวพรรณนภา กำบัง , นางสาวเกตน์สิรี จิรกานต์สกุล
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/105494
     ผู้จัดทำ นายธานินทร์ พร้อมสุข , นางสาวอำภา วังรัตนาศิริกุล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131234
     ผู้จัดทำ นางวราภรณ์ สุขสายชล , นางสาวอรชญาน์ สุขสายชล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130757
     ผู้จัดทำ นางรัชญา ไชยนา , นางสาวสุทธาทิพย์ อยู่มณี
 • โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เลขที่ 336 หมู่ 15 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130978
     ผู้จัดทำ นายสุภาพ บริบูรณ์ , นางสาวรัชนีกร แมมขุนทด
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130308
     ผู้จัดทำ นางสาววิยะดา ทองประดับ , นางสาวฐิติรัตน์ ภัทราธิปกรณ์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131479
     ผู้จัดทำ นายชาญชัย เปี่ยมชาคร , นางสาวมนสิชา ศรีพรหม
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129766
     ผู้จัดทำ นางสาวพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ , นางสาวอรอุษา เปิงสูง
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/126516
     ผู้จัดทำ นายธานินทร์ พร้อมสุข , นางสาวอำภา วังรัตนาศิริกุล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131248
     ผู้จัดทำ นายอภิรักษ์ ปานประเสริฐ , นางสาวอัญชลี แซ่เอี้ยว
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130863
     ผู้จัดทำ นายอภิรักษ์ ปานประเสริฐ , นางสาวนภัสสร วิวัฒนกุลกิจ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/126645
     ผู้จัดทำ นายชาญชัย เปี่ยมชาคร , นางสาวนวรัตน์ รัศมีภิวัฒน์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131071
     ผู้จัดทำ นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ , นางสาวศิริฉัตร โสพัฒน์
--สุขศึกษา และพลศึกษา--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129431
     ผู้จัดทำ นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ , นางสาววันทิพย์ ไพบูลย์พิชยะกูล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129571
     ผู้จัดทำ นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม , นางสาวปรียานาถ รุ่งศรานนท์
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130925
     ผู้จัดทำ นายสมชาย น่วมกลิ่น , นางสาวเพลินพิศ จารุสาร
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131004
     ผู้จัดทำ นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ , นางสาวปภาวี มีชัย
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131473
     ผู้จัดทำ นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ , นางสาวมัทณี อยู่สบาย
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130812
     ผู้จัดทำ นางสาวจิราวรรณ สังวรปทานสกุล , นางสาวปรียานุช รุ่งศรานนท์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129406
     ผู้จัดทำ นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ , นางสาวอริสรา นุ่มพิจิตร
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129367
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวัสดิ์ บุนนาค , นางสาวพรพรรณ เรืองวัชร์ธนกูล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129508
     ผู้จัดทำ นางสาวพิมลพร ชาวเปีนใย , นางสาวพิชชาธร เทิดสถิตบุญฤทธิ์
--ภาษาต่างประเทศ--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131245
     ผู้จัดทำ นางนิยุตา โคโมโตะ , นางสาวธัญลักษณ์ แซ่ลี้
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131288
     ผู้จัดทำ นางสาวศุทธินี กิจเจริญ , นางสาวสมฤดี เกตุสุ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131625
     ผู้จัดทำ นางสุปรากร ดำสวัสดิ์ , นางสาววทันยา แสนคุณ
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
--สุขศึกษา และพลศึกษา--
 • โรงเรียนวชิรป่าซาง เลขที่ 210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130356
     ผู้จัดทำ นายสมชาย เกิดฤทธิ์ , นายมงคล สามพยา
--ศิลปะ--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131066
     ผู้จัดทำ นายนภดล เพ็งชมจันทร์ , นางสาวภัณฑิรา รัศมีธรรม
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130765
     ผู้จัดทำ นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง , นางสาวพิมพ์ชนก ชื่นสุขจิตต์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131632
     ผู้จัดทำ นางณัฏฐกัญญา เดชชนาพรสิทธิ์ , นางสาววิจิตรา สาระสี
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129992
     ผู้จัดทำ นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข , นางสาววรัญญา วโรรส
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131491
     ผู้จัดทำ นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ , นางสาวสิญากร เหลืองมีสุข
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/124913
     ผู้จัดทำ นายสมชาย น่วมกลิ่น , นางสาวบุณยาพร อ่อนเรือง
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/128438
     ผู้จัดทำ นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ , นางสาวประภัสสร ล้ำวาสนา
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131469
     ผู้จัดทำ นางสาวดนัทฐิณี หมื่นโฮ้ง , นางสาวชวรัตน์ เพ็ญศิริ
--ภาษาต่างประเทศ--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130825
     ผู้จัดทำ นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์ , นางสาวสุเมยี ฤทธิ์นำศุข
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130675
     ผู้จัดทำ นายชัยยศ แวววรรณจิตต์ , นางสาวนันทวัน หล่ำสุข
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130545
     ผู้จัดทำ นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์ , นางสาวนิวดา เกียรติคงนนท์
 • โรงเรียนบ้านชีวิทยา เลขที่ 61 หมู่ 6 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132446
     ผู้จัดทำ นางพรพิมล มาลา , นางสาวสิริกร นามนาค
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131451
     ผู้จัดทำ นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป , นางสาวพรพิมล เดชวุ่น
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130880
     ผู้จัดทำ นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์ , นางสาวโสภาพรรณ ทองคำประสาท


ขอบคุณเรื่องราวดี ๆ ที่สมควรเผยแพร่
ท่านผู้สนใจสามารถคลิกตามไปชื่นชมผลงานและสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ได้นะคะ
ที่นี่ค่ะ.....http://www.thaigoodview.com/node/122222


(ภาพประกอบเรื่องเท่านั้น..จากเว็บไซต์)