วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

คุณค่าภูมิปัญญาล้านนาไทย
คุณค่าภูมิปัญญาล้านนาไทย


ภูมิปัญญาชาวบ้านล้านนาไทย

นำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนสอน

คือภาษาที่ใช้กล่าวสุนทร

ทั้งกาลก่อนและกาลปัจจุบัน


ความไพเราะงดงามแฝงความหมาย

มีมากมายในผลงานท่านสร้างสรรค์

เพลง นิทาน วรรณกรรม มากอนันต์

กำค่าว นั้นเอกลักษณ์แห่งล้านนา


ปริศนาคำทายลับสมอง

แต่งให้ลองคลี่คลายปมปัญหา

ประสบการณ์ไหวพริบภูมิปัญญา

บรรพบุรุษสรรมาน่าสนใจ


สุภาษิตกล่าวไว้เป็นคำสอน

ทุกบทตอนเป็นแนวทางชีวิตได้

เป็นของดีของชาวล้านนาไทย

เยาวชนรุ่นใหม่โปรดไตร่ตรอง


ฝึกการอ่านการค้นคว้าหาความหมาย

แนวความคิดมากมายที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินชีวิตตามครรลอง

วัฒนธรรมนั้นต้องเห็นชัดเจน


ทั้งสุนทรีย์ความงามของภาษา

วรรณกรรมล้านนามีจุดเด่น

หากผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์เป็น

จะพบเห็นคุณค่าภาษาเรา


เรียนเพื่อรู้ เรียนเพื่อใช้ เรียนเพื่อรักษ์

เพื่อตระหนัก เพื่อหวงแหน เพื่อคลายเขลา

รักษ์ท้องถิ่นล้านนา ภูมิลำเนา

เพื่อค้นเอาคุณค่า "ภาษาไทย"

วัชราภรณ์ วัตรสุข

****************************