วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

ลิขิตไว้จากใจฉัน

คุณค่าภูมิปัญญาล้านนาไทย

 ภูมิปัญญา ชาวบ้าน ล้านนาไทย
นำมาใช้  ในกิจกรรม  การเรียนสอน
คือภาษา  ที่ใช้  กล่าวสุนทร
ทั้งกาลก่อน  และกาล  ปัจจุบันความไพเราะ  งดงาม  แฝงความหมาย
มีมากมายในผลงานท่านสร้างสรรค์
เพลง  นิทาน  วรรณกรรม  มากอนันต์
กำค่าว  นั้นเอกลักษณ์แห่งล้านนา


ปริศนาคำทาย  ลับสมอง
แต่งให้ลอง คลี่คลาย ปมปัญหา
ประสบการณ์ ไหวพริบ ภูมิปัญญา
บรรพบุรุษ สรรมา น่าสนใจ


สุภาษิต  กล่าวไว้  เป็นคำสอน
ทุกบทตอน เป็นแนวทาง  ชีวิตได้
เป็นของดี  ของชาว ล้านนาไทย
เยาวชน รุ่นใหม่ โปรดไตร่ตรอง


ฝึกการอ่าน  การค้นคว้า  หาความหมาย
แนวความคิด  มากมาย  ที่เกี่ยวข้อง
การดำเนิน  ชีวิต  ตามครรลอง
วัฒนธรรม  นั้นต้อง  เห็นชัดเจน


ทั้งสุนทรีย์  ความงาม  ของภาษา
วรรณกรรมล้านนา  มีจุดเด่น
หากผู้เรียน  รู้จัก  วิเคราะห์เป็น
จะพบเห็น  คุณค่า  ภาษาเรา

 เรียนเพื่อ รู้   เรียนเพื่อ ใช้   เรียนเพื่อ รักษ์
เพื่อตระหนัก  เพื่อหวงแหน  เพื่อคลายเขลา
รักท้องิ่น  ล้านนา  ภูมิลำเนา
เพื่อค้นเอา  คุณค่า  ภาษาไทย"