วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

คะแนนโอเน็ต-แกต-แพต ต่ำกว่าครึ่งทุกช่วงชั้นคะแนนโอเน็ต-แกต-แพต วิชาหลักต่ำกว่าครึ่งทุกช่วงชั้น


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สรุปผลการจัดการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ป.6, ม.3 และ ม.6 และผลการจัดสอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือ GAT และการสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT ครั้งที่ 1/2554

สทศ.ได้สรุปค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ โอเน็ตที่เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี จำแนกเป็นระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 ดังนี้ ระดับ ป.6 พบว่า วิชาหลักคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนต่ำลงเรื่อยๆ โดยทั้ง 3 ปีพบว่าไม่ถึง 50 คะแนน

ปีการศึกษา 2551 สอบ 3 วิชา วิชาละ 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ ภาษาไทย 42.02 คะแนน ผู้เข้าสอบ 953,087 คน คณิต ศาสตร์ 43.76 คะแนน ผู้เข้าสอบ 953,153 คน วิทยาศาสตร์ 51.68 คะแนน ผู้เข้าสอบ 953,155 คน

ปีการศึกษา 2552 สอบ 8 วิชา ภาษาไทย 38.58 คะแนน ผู้เข้าสอบ 898,042 คน สังคมฯ 33.90 คะแนน ผู้เข้าสอบ 898,372 ภาษาอังกฤษ 31.75 คะแนน ผู้เข้าสอบ 897,973 คน คณิตศาสตร์ 35.88 คะแนน ผู้เข้าสอบ 898,042 คน วิทยาศาสตร์ 38.67 คะแนน ผู้เข้าสอบ 898,372 คน สุขศึกษาฯ 64.76 คะแนน ผู้เข้าสอบ 897,973 คน ศิลปะ 42.49 ผู้เข้าสอบ 898,296 คน การงานฯ 51.69 คะแนน ผู้เข้าสอบ 898,296 คน

ปีการศึกษา 2553 ภาษาไทย 31.22 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,099 คน สังคมฯ 47.07 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,074 คน ภาษาอังกฤษ 20.99 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,074 คน คณิตศาสตร์ 34.85 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,074 คน วิทยาศาสตร์ 41.56 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,099 คน สุขศึกษาฯ 54.31 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,099 คน ศิลปะ 41.10 ผู้เข้าสอบ 805,099 คน การงานฯ 52.52 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,099 คน

ส่วนระดับ ม.3 พบว่าวิชาหลักนักเรียนได้คะแนนต่ำ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ที่ต่ำลงเรื่อยๆ โดยทั้ง 3 ปี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50

ปีการศึกษา 2551 สอบ 5 วิชา ภาษาไทย 41.09 คะแนน ผู้เข้าสอบ 797,584 คน สังคมฯ 41.42 คะแนน ผู้เข้าสอบ 797,688 คน ภาษาอังกฤษ 32.42 คะแนน ผู้เข้าสอบ 798,093 คน คณิตศาสตร์ 32.66 คะแนน ผู้เข้าสอบ 798,093 คน วิทยาศาสตร์ 39.44 คะแนน ผู้เข้าสอบ 797,688 คน

ปีการศึกษา 52 สอบ 8 วิชา ภาษาไทย 35.35 คะแนน ผู้เข้าสอบ 794,300 คน สังคมฯ 39.70 คะแนน ผู้เข้าสอบ 793,093 คน ภาษาอังกฤษ 26.05 คะแนน ผู้เข้าสอบ 794,300 คน คณิต ศาสตร์ 29.16 คะแนน ผู้เข้าสอบ 793,549 คน วิทยาศาสตร์ 56.70 คะแนน ผู้เข้าสอบ 794,331 คน สุขศึกษาฯ 32.95 คะแนน ผู้เข้าสอบ 794,331 คน ศิลปะ 33.86 ผู้เข้าสอบ 794,331 คน การงานฯ 35.35 คะแนน ผู้เข้าสอบ 794,300 คน

ปีการศึกษา 2553 ภาษาไทย 42.80 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,895 คน สังคมฯ 40.85 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,749 คน ภาษาอังกฤษ 16.19 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,749 คน คณิตศาสตร์ 24.18 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,749 คน วิทยาศาสตร์ 29.17 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,895 คน สุขศึกษาฯ 71.97 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,895 คน ศิลปะ 24.48 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,895 คน การงานฯ 47.07 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,895 คน

ในระดับ ม.6 ค่าเฉลี่ยที่ออกมา พบว่าต่ำลงเช่นกัน โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2551 สอบ 8 วิชา ภาษาไทย 46.50 คะแนน ผู้เข้าสอบ 338,224 คน สังคมฯ 34.72 คะแนน ผู้เข้าสอบ 339,586 คน ภาษาอังกฤษ 30.68 คะแนน ผู้เข้าสอบ 339,268 คน คณิตศาสตร์ 36.08 คะแนน ผู้เข้าสอบ 339,459 คน วิทยาศาสตร์ 33.70 คะแนน ผู้เข้าสอบ 337,996 คน สุขศึกษาฯ 56.79 คะแนน ผู้เข้าสอบ 337,093 คน ศิลปะ 43.22 ผู้เข้าสอบ 337,093 คน การงานฯ 40.02 คะแนน ผู้เข้าสอบ 337,093 คน

ปีการศึกษา 2552 ภาษาไทย 46.47 คะแนน ผู้เข้าสอบ 350,889 คน สังคมฯ 36.00 คะแนน ผู้เข้าสอบ 354,402 คน ภาษาอังกฤษ 23.98 คะแนน ผู้เข้าสอบ 352,805 คน คณิตศาสตร์ 28.56 คะแนน ผู้เข้าสอบ 353,734 คน วิทยาศาสตร์ 29.05 คะแนน ผู้เข้าสอบ 332,495 คน สุขศึกษาฯ 45.37 คะแนน ผู้เข้าสอบ 348,634 คน ศิลปะ 37.75 ผู้เข้าสอบ 348,634 คน การงานฯ 32.98 คะแนน ผู้เข้าสอบ 348,634 คน

ปีการศึกษา 2553 ภาษาไทย 42.61 คะแนน ผู้เข้าสอบ 351,633 คน สังคมฯ 46.51 คะแนน ผู้เข้าสอบ 357,050 คน ภาษาอังกฤษ 19.22 คะแนน ผู้เข้าสอบ 354,531 คน คณิตศาสตร์ 14.99 คะแนน ผู้เข้าสอบ 356,591 คน วิทยาศาสตร์ 30.90 คะแนน ผู้เข้าสอบ 349,210 คน สุขศึกษาฯ 62.86 คะแนน ผู้เข้าสอบ 347,462 คน ศิลปะ 32.62 ผู้เข้าสอบ 347,462 คน การงานฯ 43.69 คะแนน ผู้เข้าสอบ 347,462 คน

สำหรับช่วงคะแนนจำนวนร้อยละของผู้สอบโอเน็ต นักเรียนชั้น ม.6 ส่วนใหญ่ได้คะแนนดังนี้ วิชาภาษาไทย คะแนนส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 30.01-40.00 คะแนน 92,100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19 วิชาสังคมศึกษา อยู่ระหว่าง 40.01-50.00 คะแนน 17,252 คน คิดเป็นร้อยละ 49.08 ภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่าง 10.01-20.00 คะแนน 206,611 คน คิดเป็นร้อยละ 58.28

คณิตศาสตร์ อยู่ระหว่าง 00.01-10.00 คะแนน 164,372 คน คิดเป็นร้อยละ 46.10 วิทยาศาสตร์ อยู่ระหว่าง 20.01-30.00 คะแนน 183,055 คน คิดเป็นร้อยละ 52.41 สุขศึกษาฯ อยู่ระหว่าง 60.01-70.00 คะแนนน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 44.08 ศิลปะ อยู่ระหว่าง 30.01-40.00 คะแนน 156,763 คน คิดเป็นร้อยละ 45.11 การงานฯ อยู่ระหว่าง 40.01-50.00 คะแนน 114,228 คน คิดเป็นร้อยละ 32.47

โดยจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดแต่ละวิชาในปี 2553 ภาษาไทย สูงสุด 92 คะแนน 1 คน สังคมฯ สูงสุด 87 คะแนน 1 คน ภาษาอังกฤษ สูงสุด 100 คะแนน 1 คน คณิตศาสตร์ สูงสุด 100 คะแนน 92 คน วิทยาศาสตร์ สูงสุด 92 คะแนน 1 คน สุขศึกษาฯ สูงสุด 92.50 คะแนน จำนวน 5 คน ศิลปะ สูงสุด 67 คะแนน 2 คน การงานฯ สูงสุด 82 คะแนน 4 คน

ส่วนสรุปผลคะแนนต่ำสุดและสูงสุดของเดือน ต.ค.53 และ มี.ค.54 แต่ละวิชามีดังนี้ GAT คะแนนเต็ม 300 มี.ค.54 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 297.50 ค่าเฉลี่ย 171.89 ต.ค.53 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 300.00 ค่าเฉลี่ย 139.38

แบ่งเป็น GAT ตอน 1 คะแนนเต็ม 150 มี.ค. ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 150.00 ค่าเฉลี่ย 117.05 ต.ค. ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 150.00 ค่าเฉลี่ย 90.06 และ GAT ตอน 2 คะแนนเต็ม 150 มี.ค. ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 147.50 ค่าเฉลี่ย 54.84 ต.ค. ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 150 เฉลี่ย 49.32

ส่วน PAT คะแนนเต็มวิชาละ 300 แบ่งเป็น ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) มี.ค. ต่ำสุด 17.00 สูงสุด 274.00 ค่าเฉลี่ย 64.22 ต.ค. ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 264.00 ค่าเฉลี่ย 48.34

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) มี.ค. ต่ำสุด 3.00 สูงสุด 223.00 ค่าเฉลี่ย 93.75 ต.ค. ต่ำสุด 11.00 สูงสุด 268.50 ค่าเฉลี่ย 101.50 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3) มี.ค. ต่ำสุด 3.00 สูงสุด 270.00 ค่าเฉลี่ย 101.95 ต.ค. ต่ำสุด 33.00 สูงสุด 282.00 ค่าเฉลี่ย 121.25

ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) มี.ค. ต่ำสุด 9.00 สูงสุด 270.00 ค่าเฉลี่ย 159.83 ต.ค. ต่ำสุด 24 สูงสุด 270 ค่าเฉลี่ย 121.06

ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) มี.ค. ต่ำสุด 16.00 สูงสุด 228.00 ค่าเฉลี่ย 144.10 ต.ค. ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 232.00 ค่าเฉลี่ย 130.91

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT6) มี.ค. ต่ำสุด 37.50 สูงสุด 186.00 ค่าเฉลี่ย 113.26 ต.ค. ต่ำสุด 5.00 สูงสุด 227.50 ค่าเฉลี่ย 133.05

ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) มี.ค. ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 261.00 ค่าเฉลี่ย 93.63 ต.ค. ต่ำสุด 39.00 สูงสุด 270.00 ค่าเฉลี่ย 94.48

ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) มี.ค. ต่ำสุด 39.00 สูงสุด 267.00 ค่าเฉลี่ย 96.07 ต.ค. ต่ำสุด 36.00 สูงสุด 264.00 ค่าเฉลี่ย 95.26 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) มี.ค. ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 282.00 ค่าเฉลี่ย 103.70 ต.ค. ต่ำสุด 39.00 สูงสุด 288.00 ค่าเฉลี่ย 107.68

ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) มี.ค. ต่ำสุด 39.00 สูงสุด 282.00 ค่าเฉลี่ย 92.97 ต.ค. ต่ำสุด 27.00 สูงสุด 279.00 ค่าเฉลี่ย 91.12 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) มี.ค. ต่ำสุด 54.00 สูงสุด 234.00 ค่าเฉลี่ย 91.93 ต.ค. ต่ำสุด 33.00 สูงสุด 258.00 ค่าเฉลี่ย 88.52 และความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) มี.ค. ต่ำสุด 48.00 สูงสุด 177.00 ค่าเฉลี่ย 98.74 ต.ค. ต่ำสุด 42.00 สูงสุด 273.00 ค่าเฉลี่ย 94.84

สำหรับช่วงคะแนนที่ผู้เข้าสอบทำคะแนนได้มากที่สุดในแต่ละวิชา ดังนี้ GAT เข้าสอบ 95,767 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 180.01-210.00 จำนวน 25,899 คน GAT ตอน 1 เข้าสอบ 95,767 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 120.01-150.00 จำนวน 55,983 คน GAT ตอน 2 เข้าสอบ 95,767 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 30.01-60.00 จำนวน 59,087 คน

PAT 1 เข้าสอบ 53,809 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 26,109 คน PAT 2 เข้าสอบ 57,979 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 22,566 คน

PAT 3 เข้าสอบ 13,877 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 4,797 คน PAT 4 เข้าสอบ 4,151 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 150.01-180.00 จำนวน 1,395 คน

PAT 5 เข้าสอบ 26,971 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 120.01-150.00 จำนวน 12,246 คน PAT 6 เข้าสอบ 4,362 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 90.01-120.00 จำนวน 2,480 คน

PAT 7.1 เข้าสอบ 2,186 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 1,210 คน PAT 7.2 เข้าสอบ 790 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 456 คน

PAT7.3 เข้าสอบ 1,764 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 849 คน PAT 7.4 เข้าสอบ 2,401 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 1,290 คน PAT 7.5 เข้าสอบ 137 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 81 คน และ PAT 7.6 เข้าสอบ 363 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 90.01-120.00 จำนวน 183 คน

จากการวิเคราะห์ช่วงคะแนน ส่วนใหญ่ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด จะอยู่ในช่วงชั้นเดียวกับการสอบครั้งที่ผ่านมา มีเพียง PAT2 PAT3 และ PAT6 ที่ช่วงชั้นทำคะแนนต่ำลงกว่าการสอบครั้งที่ผ่านมา

โดยสทศ.เปิดให้นักเรียนยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT-PAT เดือน มี.ค.54 เมื่อวันที่ 8-10 เม.ย. และจะเปิดให้ตรวจกระดาษคำตอบในวันที่ 22-23 เม.ย.นี้
ที่มา - ข่าวสดออนไลน์
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdOVEV4TURRMU5BPT0=§ionid=TURNeE5RPT0=&day=TWpBeE1TMHdOQzB4TVE9PQ==
คัดจาก http://www.kruthai.info/main/board02_/showss.php?Category=vipak&No=12