วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

"internet" และ "website" เขียนสะกดเป็นภาษาไทยอย่างไรสงสัยจัง...ทั้งสองคำ

คำว่า "internet" และ "website" ควรเขียนสะกดเป็นภาษาไทยว่า "อินเทอร์เน็ต" และ "เว็บไซต์"
                               
ตามลำดับ ซึ่งคำทั้งสองคำนี้ได้รับการบัญญัติโดยราชบัณฑิตยสถานแล้ว 
  • internet สะกดเป็นภาษาไทยว่า อินเทอร์เน็ต
  • website สะกดเป็นภาษาไทยว่า เว็บไซต์
"เว็" สะกดด้วย บ เพราะตรงกับตัว b ในคำว่า web
("web" มีเสียงสั้น ในภาษาไทยจึงใช้ไม้ไต่คู้กำกับ เป็น "เว็บ")

หากสังเกตจะเห็นว่าคำศัพท์บัญญัติที่เป็นคำทับศัพท์ในภาษาอังกฤษนั้น
หากตัว t ที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแล้ว ในภาษาไทยจะใช้ เสมอ เช่น
switch = สวิช์
net = เน็
promote = โปรโม
apartment = อพาร์เมน์ (ห้องชุด)
cassette = คาสเซ (ตลับ)
clutch = คลัช์
flat = แฟล (ห้องชุด)
sketch = สเกช์ (ภาพร่าง)
hot line = ฮอไลน์
perfect = เพอร์เฟก์ (สมบูรณ์)
regent = รีเจน
management = แมเนจเมนต์ (การบริหาร การจัดการ ฝ่ายจัดการ)
chart = ชาร์ (แผนภูมิ)
fruit punch = ฟรุพันช์
flight = ไฟล
font = ฟอน
เป็นต้น

ดังนั้น ตัว t ที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในภาษาอังกฤษ ในภาษาไทยจะใช้ เสมอ

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์แจกแท็บเล็ต นร.ป.1

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์แจกแท็บเล็ต นร.ป.1
วันนี้ (7มิ.ย.2555) ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดตัวและส่งมอบแทปเล็ตจำนวน 2,000 เครื่องให้กับตัวแทนนักเรียนชั้น ป.1จากโรงเรียนต่าง  ๆทั้ง 4 ภูมิภาค และตัวแทนวิทยากรในทุกพื้นที่ ได้นำไปศึกษาพัฒนาครูประมาณ 50,000 คน เพื่อเตรียมพร้อมในการนำไปส่งเสริมการเรียนให้กับเด็กนักเรียน ตามโครงการ One tablet PC Per Child ภายใต้แนวคิด “เติมปัญญาด้วนเทคโนโลยี”โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายในตอนหนึ่งว่า ตนรู้สึกภูมิใจที่โครงการ One tablet PC Per Child ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะกว่าที่จะดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ต้องใช้ระยะเวลา ทั้งเรื่องการพัฒนาเนื้อหาและการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเหมาะสม รัฐบาลตระหนักดีถึงความห่วงใยของผู้ปกครอง ดังนั้นเราจะมีการอบรมครูและผู้ปกครองให้รู้จักวิธีใช้ให้เหมาะสม และยืนยันว่ารัฐบาลมีระบบป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เป็นประโยชน์
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอยืนยันกับครู และผู้ปกครองว่า โครงการนี้ไม่ใช่เป็นโครงการแจกแทปเล็ต แต่เป็นโครงการที่จะเติมภูมิปัญญาความรู้ให้กับเด็กเยาวชน ได้เรียนรู้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากตำราเรียน หากเยาวชนได้รับการปลูกฝั่งและเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก ก็จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้เร็วขึ้น โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นป.1 ที่อยู่ในช่วงวัยที่ต้องการเรียนรู้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ซึ่งจะทำให้เด็กเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างดี โดยยืนยันว่าเด็กทุกคนจะได้รับการแจกแทปเล็ตพีซีอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้เนื้อหาที่บรรจุอยู่ในแทปเล็ต นอกเหนือจากเป็นเนื้อหาที่เป็นหลักสูตรการเรียนแล้ว ยังเพิ่มเติมเนื้อหาในรูปแบบของมัลติมีเดีย และความรู้รอบตัวต่างๆ อาทิ หลักธรรมคำสอน และพระราชกรณียกิจ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้ทันกับเทคโนโลโย  โดยจะมีการทบทวนประเมินผลโครงการต่อไปในอนาคตร่วมกับครูและผู้ปกครอง และยังจัดให้มีสายด่วน 1111 กด 8 เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการใช้แทปเล็ตและการซ่อมบำรุงสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองให้เกิดความสะดวกอีกทางหนึ่งด้วย 
ทั้งนี้แทปเล็ต พีซีในโครงการนี้ ได้บรรจุบทเรียนได้ 336 เรื่อง โดยมีการจัดวางหมวดหมู่ตามวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งหมด 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีอีบุ๊คหรือหนังสืออีเล็คโทรนิค ให้อ่านประกอบด้วยเพื่อเป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาให้กับเด็กไทยทั่วประเทศด้วย ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าว่าจะกระจายแท๊ปเล็บพีซีให้ได้ทั่วประเทศภายในปี 2556
............................................................................................................. 
แหล่งข้อมูล  http://www.go6tv.com/