วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

"internet" และ "website" เขียนสะกดเป็นภาษาไทยอย่างไรสงสัยจัง...ทั้งสองคำ

คำว่า "internet" และ "website" ควรเขียนสะกดเป็นภาษาไทยว่า "อินเทอร์เน็ต" และ "เว็บไซต์"
                               
ตามลำดับ ซึ่งคำทั้งสองคำนี้ได้รับการบัญญัติโดยราชบัณฑิตยสถานแล้ว 
  • internet สะกดเป็นภาษาไทยว่า อินเทอร์เน็ต
  • website สะกดเป็นภาษาไทยว่า เว็บไซต์
"เว็" สะกดด้วย บ เพราะตรงกับตัว b ในคำว่า web
("web" มีเสียงสั้น ในภาษาไทยจึงใช้ไม้ไต่คู้กำกับ เป็น "เว็บ")

หากสังเกตจะเห็นว่าคำศัพท์บัญญัติที่เป็นคำทับศัพท์ในภาษาอังกฤษนั้น
หากตัว t ที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแล้ว ในภาษาไทยจะใช้ เสมอ เช่น
switch = สวิช์
net = เน็
promote = โปรโม
apartment = อพาร์เมน์ (ห้องชุด)
cassette = คาสเซ (ตลับ)
clutch = คลัช์
flat = แฟล (ห้องชุด)
sketch = สเกช์ (ภาพร่าง)
hot line = ฮอไลน์
perfect = เพอร์เฟก์ (สมบูรณ์)
regent = รีเจน
management = แมเนจเมนต์ (การบริหาร การจัดการ ฝ่ายจัดการ)
chart = ชาร์ (แผนภูมิ)
fruit punch = ฟรุพันช์
flight = ไฟล
font = ฟอน
เป็นต้น

ดังนั้น ตัว t ที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในภาษาอังกฤษ ในภาษาไทยจะใช้ เสมอ