วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นี่เอง..Tablet


บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน : การใช้ Tablet เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
เรื่อง การใช้ Tablet เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

     
1.ด้านบริหารจัดการ
1.1 ผู้บริหารศึกษาแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
1.2 ผู้บริหารเข้ารับการอบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
1.3 ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. 4 ออกแบบจัดตารางเรียนและชั้นเรียนให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
1. 5 เตรียมความพร้อมด้านความรู้หรือเจตคติในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียน
1.6 เตรียมความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
1. 7  โรงเรียนกำหนดนโยบายในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
1. 8  โรงเรียนกำหนดแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
1. 9  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
1.10 จัดทำเนียบและแหล่งบริการการศึกษาอื่นเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองทราบ
1.11  แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน และองค์กรเอกชนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
2. ด้านเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้
2.1 มีการประชุมขี้แจงแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
2.2 จัดการประชุมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับหลักสูตรสถานศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
2.5 นิเทศติดตามการใช้แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตามที่กำหนด
2.6 นิเทศติดตามการใช้แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โดยปรับให้เหมาะสมกับห้องเรียน
3. ด้านสภาพแวดล้อม
3.1 นิเทศติดตามสภาพห้องเรียนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
3.2 ตรวจสอบอุปกรณ์ปลั๊กไฟฟ้าอุปกรณ์ชารต์ไฟ ให้มีอย่างเพียงพอปลอดภัย
3.3 ส่งเสริมการจัดห้องเรียนให้มีการถ่ายเทของอากาศ แสงสว่างเพียงพอ ให้มีแนวทางการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
3.4 ส่งเสริมการจัดทำป้ายประกาศ  เผยแพร่ โปสเตอร์ แผ่นพับ วีดิโอ ป้ายนิเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
4. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้(Activities)
4.1 นิเทศติดตามการออกแบบการเรียนรู้ครูจัดการเรียนรู้โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)ของครูรายบุคคล
4.2 นิเทศติดตามการเรียนรู้โดยบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ปกติของครูรายบุคคล
4.3 นิเทศติดตามการเรียนรู้โดยใช้ Learning Object เป็นสื่อเสริมความรู้หรือทักษะบางประการของผู้เรียนของครู
4.4 นิเทศการเรียนรู้จากเพิ่มเติม Learning Object ในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูรายบุคคล
4.5 นิเทศการใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมของครูรายบุคคล
4.6 นิเทศ ตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้องผู้เรียนรายบุคคลเพื่อการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนในการใช้  Learning Object ของครูรายบุคคล
Learning Object หมายถึง เนื้อหาสาระของความรู้หรือบทเรียนในรูปของดิจิตอล เป็นข้อความ  ภาพ  วีดิโอ  เสียง  แอนนิเมชั่น ที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ   โดยเฉพาะโดยแต่ละเรื่องจะนำเสนอแนวคิดหลักย่อยๆ  ผู้สอนสามารถเลือกใช้ Learning Object ผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนแบบอื่นๆ ได้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปใช้ซ้ำได้


Android Apps : Thai Alphabet ฝึกท่อง กไก่

โปรแกรมฝึกท่อง กขค ตั้งแต่ ก-ฮ.แบบง่ายๆ เอ๋ย ก ไก่

สำหรับเด็กเล็ก หรือระดับอนุบาล ถึง ป.1  


' Thai Alphabet Korkai '                                   Videosกระทรวง ICT จ้าง “SAP” ทำโปรแกรมป้องกันเว็บโป๊ในแท็บเล็ต ป.1


จ้าง “SAP” ทำโปรแกรมป้องกันเว็บโป๊ในแท็บเล็ต ป.1กระทรวงไอซีที จ้าง “SAP”(SAP Company) ทำโปรแกรมป้องกันการใช้งานแท็บเล็ต  สสำหรับนักเรียน ชั้น ป.1เข้าเว็บไม่เหมาะสม 120 ล้านบาท  เซ็นสัญญาจ้าง 31 ส.ค.นี้ เริ่มติดตั้งในเครื่องแท็บเล็ตป.1 ตั้งแต่ 1 ธ.ค.55

วันนี้ (27 ส.ค.2555) น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ตป.1 กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงไอซีทีได้เลือกให้บริษัท เอส เอ พี คอมปานี (SAP Company) จัดทำโปรแกรมเพื่อป้องกันการเข้าเว็บไซต์ไม่เหมาะสม  (เว็บไซต์ลามกอนาจาร)ผ่านทางแท็บเล็ตป.1 ตามโครงการคอมพิวเตอร์มือถือสำหรับนักเรียนทุกคน (One Tablet PC Per Child) ที่กระทรวงไอซีทีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแจกให้กับนักเรียนชั้นป.1 ทั่วประเทศกว่า 8 แสนคน โดยจะเซ็นสัญญาในวันที่ 31 ส.ค.นี้ และส่งมอบโปรแกรมหลังเซ็นสัญญา 90 วัน โดยจะเริ่มติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวในแท็บเล็ตป.1 ได้ประมาณวันที่ 1 ธ.ค.นี้ โดยสัญญาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ไม่เหมาะสมในแท็บเล็ตป.1มีมูลค่า 120 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ติดตั้งในแท็บเล็ตป.1 จำนวน 1 ล้านเครื่อง
น.อ.สุรพล กล่าวว่า โปรแกรมดังกล่าวจะมีคำสั่งควบคุมการใช้งาน 9 คำสั่ง ประกอบด้วย คำสั่งเก็บข้อมูลว่าเด็กเข้าใช้งานเว็บไซต์อะไรบ้างไว้ในตัวเครื่อง และจำกัดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ โดยโปรแกรมจะระบุไว้ว่าสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ใดได้และไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ใดได้ เป็นต้น โดยการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องแท็บเล็ตป.1 ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด
“ยืนยันว่าการจัดทำโปรแกรมป้องกันการเข้าเว็บไซต์ไม่เหมาะสมไม่ใช่ทำแบบวัวหายแล้วล้อมคอก แต่ทุกอย่างอยู่ในแผนที่จะดำเนินงานตั้งแต่ต้น”
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในระหว่าง 3 เดือนที่ยังไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมผ่านแท็บเล็ตป.1 จะมีแนวทางดำเนินงานอย่างไร น.อ.สุรพล กล่าวว่า ขอย้ำว่าการใช้งานแท็บเล็ตป.1 ใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน และถ้าโรงเรียนใดมีความสามารถในการที่จะใช้แท็บเล็ตป.1เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณครูต้องสอนให้เด็กรู้จักวิธีใช้แท็บเล็ตในการค้นหาข้อมูลแบบเหมาะสม

แหล่งข้อมูล
http://sompriaw.wordpress.com/2012/08/28/%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-sap-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1/

แหล่ง Shop Android Apps : คัดลายมือ ชั้น ป.๑

https://play.google.com/store/apps/details?id=androidcode.in.th.Handwrite&feature=search_result

https://play.google.com/store/apps/details?id=androidcode.in.th.Handwrite&feature=search_result

แนะนำสื่อ Tablet ชั้น ป.๑ภาษาไทย ป.1 เทอม1


วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 22 : ฝากงานผ่านระบบ Cloud

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 21 : มารู้จักกับระบบคอมพิวเตอร์เหนือเมฆหรือ Cloud Computing

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 20 : ใช้โปรแกรม Office บน Tablet ได้ง่ายๆ

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 19-การนำไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่งเข้าไปในเครื่อง Tablet

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 18 : มารู้จักกับนามสกุลของไฟล์ที่ใช้ทำงานได้บน tablet กัน

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 17: ติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 16 : เรียนรู้การใช้งาน Google Docs แบบง่ายๆ

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 15 : ทำความรู้จักกับ Google Docs

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 14: แนะนำเว็บไซต์โทรทัศน์ครู

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 13 : ค้นหาความรู้ง่ายๆด้วย Keyword ผ่าน Google

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 12 : E-Book ใครก็ทำได้

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 11: Application เสริม เพื่อการเรียนรู้

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 10 : วิธี Download และติดตั้ง Application

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 9 : เรียนรู้เรื่อง Application

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 8: วิธีสร้างบัญชีผู้ใช้หรือ User Account

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 7:ความสำคัญของบัญชีผู้ใช้ หรือ User Account

video

New Life

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 6: รู้จักระบบปฏิบัติการของTablet

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 5 : สุขอนามัยในการใช้งานTablet

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 4 : วิธีการใช้งาน Tablet

video

Tablet โทรทัศน์ครู ตอน 3 : ประโยชน์ของ Tablet ในด้านการศึกษา

video