วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อาเซียนร่วมสมัย: พรมแดนใหม่ในยุคไซเบอร์


ASEAN Weekly:

 อาเซียนร่วมสมัย: พรมแดนใหม่ในยุคไซเบอร์

Fri, 2012-08-17 20:03


 "อาเซียนร่วมสมัย: พรมแดนใหม่ในยุคไซเบอร์" 
โดย ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร 
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


  • ฟังการเปรียบเทียบลักษณะของรากเหง้าและความเชื่อมโยงกันของคนในอุษาคเนย์ครั้งอดีตกาลกับปัจจุบันและความแตกต่างระหว่างยุคสมัยที่เป็นประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน  
  • ฟังมุมมองจากการติดตามความเคลื่อนไหวของประชาชนในโลกออนไลน์และปฏิกิริยาจากรัฐในประเทศสมาชิกอาเซียน 
  • ฟังการวิเคราะห์ความพยายามของรัฐต่างๆ ในอาเซียนที่จะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว โดยละเลยประเด็นปัญหาพื้นฐานเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างมากมาย

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายสาธารณะ "วิพากษ์วัฒนธรรมจากร่วมรากสู่ร่วมสมัย" ในเทศกาล "ASEAN FESTIVAL" ในวันที่ 16 ส.ค.2555 ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

*********************************************************************************
ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง..
http://www.prachatai.com/journal/2012/08/42113