วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน : การใช้ Tablet เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
เรื่อง การใช้ Tablet เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

     
1.ด้านบริหารจัดการ
1.1 ผู้บริหารศึกษาแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
1.2 ผู้บริหารเข้ารับการอบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
1.3 ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. 4 ออกแบบจัดตารางเรียนและชั้นเรียนให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
1. 5 เตรียมความพร้อมด้านความรู้หรือเจตคติในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียน
1.6 เตรียมความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
1. 7  โรงเรียนกำหนดนโยบายในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
1. 8  โรงเรียนกำหนดแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
1. 9  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
1.10 จัดทำเนียบและแหล่งบริการการศึกษาอื่นเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองทราบ
1.11  แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน และองค์กรเอกชนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
2. ด้านเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้
2.1 มีการประชุมขี้แจงแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
2.2 จัดการประชุมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับหลักสูตรสถานศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
2.5 นิเทศติดตามการใช้แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตามที่กำหนด
2.6 นิเทศติดตามการใช้แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โดยปรับให้เหมาะสมกับห้องเรียน
3. ด้านสภาพแวดล้อม
3.1 นิเทศติดตามสภาพห้องเรียนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
3.2 ตรวจสอบอุปกรณ์ปลั๊กไฟฟ้าอุปกรณ์ชารต์ไฟ ให้มีอย่างเพียงพอปลอดภัย
3.3 ส่งเสริมการจัดห้องเรียนให้มีการถ่ายเทของอากาศ แสงสว่างเพียงพอ ให้มีแนวทางการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
3.4 ส่งเสริมการจัดทำป้ายประกาศ  เผยแพร่ โปสเตอร์ แผ่นพับ วีดิโอ ป้ายนิเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
4. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้(Activities)
4.1 นิเทศติดตามการออกแบบการเรียนรู้ครูจัดการเรียนรู้โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)ของครูรายบุคคล
4.2 นิเทศติดตามการเรียนรู้โดยบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ปกติของครูรายบุคคล
4.3 นิเทศติดตามการเรียนรู้โดยใช้ Learning Object เป็นสื่อเสริมความรู้หรือทักษะบางประการของผู้เรียนของครู
4.4 นิเทศการเรียนรู้จากเพิ่มเติม Learning Object ในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูรายบุคคล
4.5 นิเทศการใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมของครูรายบุคคล
4.6 นิเทศ ตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้องผู้เรียนรายบุคคลเพื่อการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนในการใช้  Learning Object ของครูรายบุคคล
Learning Object หมายถึง เนื้อหาสาระของความรู้หรือบทเรียนในรูปของดิจิตอล เป็นข้อความ  ภาพ  วีดิโอ  เสียง  แอนนิเมชั่น ที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ   โดยเฉพาะโดยแต่ละเรื่องจะนำเสนอแนวคิดหลักย่อยๆ  ผู้สอนสามารถเลือกใช้ Learning Object ผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนแบบอื่นๆ ได้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปใช้ซ้ำได้