วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Tablet ชั้น ป.๑ (๑)


ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ Tablet ชั้น ป.๑ 

  • เป็นแผนตลอดปี ๒๐๐ ชั่วโมง (เล่ม ๑ ภาคเรียนแรก ๑๐๐ ชั่วโมง) 
  • เป็นแผนอย่างละเอียด คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ในโรงเรียนโดยบูรณาการกับแผนของโรงเรียนที่มีอยู่ได้


ภาพรวมของ “แผนการสอน 200 วัน”

1. เอกสาร “แผนการสอน 200 วัน”  ใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมครู ในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย และเพื่อให้ครูใช้เป็น “แนวทางหรือตัวอย่างการจัดการเรียนรู้”สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2. ชื่อเอกสาร คือ “แผนการสอน 200 วัน” แต่โดยโครงสร้าง องค์ประกอบรายละเอียดและการทาหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบล้วนมีความหมายเหมือนกันกับเอกสารทั่วไปที่เรียกชื่อว่า “แผนการจัดการเรียนรู้”

3. เป้าหมายการเรียนรู้ตาม “แผนการสอน 200 วัน”นี้ คือ “ตัวชี้วัด” ตามมาตรฐานการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

4. กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ใน “แผนการสอน 200 วัน” นี้ ผ่านการตกผลึกจากประสบการณ์สอนจริงจากครูผู้สอนชั้น ป.1 มารอบแล้วรอบเล่า เป็นครูผู้สอนชั้น ป.1 ในห้องเรียนของโรงเรียนหลายแบบ ทั้งโรงเรียนประถมศึกษายอดนิยมขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมือง โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งที่ตั้งอยู่กึ่งเมืองกึ่งชนบท และโรงเรียนที่อยู่ในบริบทแบบชนบททั่วๆ ไป ทั่วทุกภูมิภาคกว่า 40 โรงเรียนเวลาที่จะใช้สอนตาม “แผนการสอน 200 วัน” นี้ทั้งหมด 1 ปีการศึกษา หรือ 200 วัน และหากคิดเป็นสัปดาห์ ได้จำนวน 40 สัปดาห์    ใน 1 ภาคเรียน จึงมีเวลาเรียนอยู่ 20 สัปดาห์

5. กระบวนการจัดทาแผนการสอน 200 วันนี้ เริ่มต้นกระบวนการจากการวิเคราะห์พัฒนาการนักเรียนชั้น ป.1 ในทุกมิติ ได้แก่
      1) มิติการพัฒนาเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต
      2) มิติการพัฒนาความสามารถพื้นฐานสาหรับเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประกอบด้วย ความสามารถทางภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เป็นต้น แล้วจึงนาเส้นพัฒนาการนี้มาพิจารณาจัดทาเป็นกาหนดการสอนต่อเนื่องตลอดแนวอย่างเป็นลาดับตามพัฒนาการเด็ก ป.1 และสอดคล้องตามเป้าหมายการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

6. สัปดาห์ที่ 1–2 เป็นช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการต้อนรับสู่ห้องเรียนใหม่อย่างอบอุ่น เพื่อให้นักเรียนได้คลายความเครียด ความกังวลต่างๆ มีความรู้สึกว่าปลอดภัย มั่นใจและพร้อมปรับตัว อยู่กับห้องเรียนใหม่ได้ ส่วนสัปดาห์ที่ 3–4 จะเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมพื้นฐานสาหรับการตั้งต้นเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระเบียบวินัย กฎกติกาการอยู่ร่วมกันและอื่นๆ เป็นต้น

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ในแผนการสอน 200 วันนี้ เน้นความสอดคล้องกับความสนใจ วุฒิภาวะ ธรรมชาติการเรียนรู้ ของเด็กวัย 6 – 8 ขวบ คือเน้นกิจกรรมที่มีการท้าทายให้เผชิญปัญหา และได้ค้นพบหลักการ ได้ลงมือแก้ไข หรือคลี่คลายปัญหานั้นด้วยตนเอง เป็น รูปแบบการจัดกิจกรรม ที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยวงจรที่มีจังหวะการฝึกฝนทาซ้าๆ เพื่อนาสู่การสร้างนิสัยต่อไป เช่น นิสัยในการใช้สิ่งของและทรัพยากร เช่น ดินสอ สมุด ไฟฟ้า น้าประปาอย่างประหยัดและคุ้มค่า นิสัยการอ่าน นิสัยการตรวจสอบทบทวนตนเองเสมอ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น ด้วยความตั้งใจ การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้ฝึกสร้างกติกาและปฏิบัติตนอย่างคำชี้แจง  เคารพต่อกติกา อดทนและเผชิญกับปัญหาจนบรรลุผล มีเหตุผล และหาทางออกจากปัญหาได้อย่างมีเหตุผล หลากหลายวิธี เป็นต้น

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ..

https://sites.google.com/site/esdcwebsite/volunteer-information/volunteer-dispatch