วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

ศูนย์ซ่อม tablet ในจังหวัดเชียงใหม่


                 ศูนย์ซ่อม tablet ในจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ซ่อม tablet ในจังหวัดเชียงใหม่มี  2 แห่ง ดังนี้

     1.  บริษัท เดอะซิสเต็มเชียงใหม่      อยู่ที่ CM Computer แยกข่วงสิงห์ 

         104/5 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
         Tel. 082-7660009    www.thesystem-cm.com
2. ไอคอนสแควร์  advice Distributions เชียงใหม่

       ทางเข้าซอย S&P  300  เมตร  ข้างไอคอนแสควร์

        www.advice-cm.comโรงเรียนในจังหวัดเชัยงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเข้ารับบริการได้