วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ Tablet ชั้น ป.๑(๒)


    การนำ “แผนการสอน 200 วัน” สู่การใช้จริงในห้องเรียน


1. เวลาเรียนใน “แผนการสอน 200 วัน” นี้ได้จัดไว้โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับเวลาเรียน ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ใช้เวลา 1,000 ชั่วโมง เป็นต้น

2. หน่วยการเรียนรู้ตามแผนนี้ ได้พิจารณาจัดวางไว้ตามลำดับความสาคัญของหลักการ ความเหมาะสมของลักษณะกิจกรรม กับวุฒิภาวะของนักเรียนชั้น ป.1 ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่มีความยืดหยุ่นสาหรับ การนำสู่การใช้จริงในห้องเรียน คือ ครูสามารถปรับ เคลื่อน ขยายเวลาทากิจกรรมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ และบริบทของห้องเรียน/นักเรียนของตนเอง เช่น สัปดาห์การเตรียมความพร้อม 2 สัปดาห์แรกอาจปรับขยาย เวลาเพิ่มขึ้นเป็น 3-4 สัปดาห์ได้ เป็นต้น

3. หน่วยการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1 หากจัดการเรียนรู้ได้ยังไม่ครบ สามารถดำเนินการต่อเนื่อง ในภาคเรียนที่ 2 ได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความเหมาะสมให้รอบด้านและเป็นไปได้จริง    การเรียนรู้ในภาคเช้า เน้นภาษาไทยและคณิตศาสตร์   หน่วยการเรียนรู้ใน 2 กลุ่มสาระนี้ได้จัดวางไว้ให้เป็นลำดับ ต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์ต่อกันและเป็นระบบ ทั้งด้านหลักการสำคัญ ได้แก่ ความคิดรวบยอดทางหลักภาษา การใช้ภาษา และกระบวนการ ฝึกฝนทักษะสาคัญต่างๆ เช่น ภาษาไทยจะเริ่มต้นการเรียนรู้จาก สระเดี่ยวเสียงยาวก่อน   จากนั้นจึงจะไปเรียนรู้สระเสียงสั้นและสระประสม  

หรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในเบื้องต้น  เริ่มเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงความรู้สึกเชิงจำนวน เห็นการเกิดของจานวน/รูปแบบการเป็นจำนวน ซึ่งด้วยสถานการณ์ปัญหา สื่อและกิจกรรม จะนำนักเรียนให้เห็นหลักการดังกล่าวด้วยตนเอง  นอกจากนั้นยังเห็นการสลับที่ของตัวเลขในจำนวนต่างๆ ด้วย พร้อมทั้งนักเรียนจะได้เห็นความแตกต่างของจานวนในลักษณะการเพิ่มขึ้น การลดลง จากนั้นจึงนาไปสู่การเข้าถึงความหมายของการบวกและการลบ รวมทั้งเรียนรู้ที่จะใช้สื่อกึ่งรูปธรรม แสดงแทนความหมายของจานวนก่อนที่จะเชื่อมโยงสู่การเขียนแสดงโดยสัญลักษณ์ต่อไปเป็นต้น 

ดังนั้นการนำหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ตาม “แผนการสอน 200 วัน” ไปใช้ จึงควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามลาดับ ไม่ควรเลือกใช้หรือสลับไขว้หน่วยการเรียนรู้ สาหรับหน่วยการเรียนรู้บูรณาการในภาคบ่ายของแต่ละวัน ได้จัดไว้โดยเน้นความสอดคล้อง กับวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียน ในแต่ละช่วงเวลา/ฤดูกาลต่างๆ ครูอาจปรับเปลี่ยนใช้หน่วยการเรียนอื่นที่น่าสนใจหรือสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะแห่ง/หรือบริบทของโรงเรียน/ชุมชนตนเองมากกว่าได้

4. ในแต่ละแผนการสอนได้นำเสนอขั้นตอนการจัดกิจกรรมหลักๆ ไว้ให้  ครูผู้สอนสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดและปรับบรรยากาศการเรียนรู้ให้สมบรูณ์ เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน/นักเรียนมากยิ่งขึ้นได้

5. สื่อการเรียนรู้ในแผนการสอน จะปรากฏรายละเอียดหรือตัวอย่างอยู่ในภาคผนวกเสมอ ครูสามารถศึกษาแล้วเตรียมการก่อนสอนจริงโดยการนำมาขยายขนาดให้เหมาะสม  หรือผลิตซ้าให้มีจานวนมากพอสำหรับจัดกิจกรรมได้เลย อย่างไรก็ตามสื่อการเรียนรู้ที่ให้ไว้นี้เป็นเพียงตัวอย่างเชิงแนวคิดในการเลือกใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความคิดรวบยอด หลักการของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการสอนเท่านั้น ครูสามารถเทียบเคียงเลือกใช้ หรือจัดหา จัดทำเป็นสื่อที่ให้ความคิดรวบยอดหรือหลักการเดียวกัน เพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ ด้วยตนเองได้


สำหรับสื่อ Learning Object ที่บรรจุไว้ในแท็บเล็ต จานวนกว่า 300 เรื่องนั้น ครูสามารถเลือกใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้แต่ละครั้ง/แต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยวิธีใช้ ในหลายรูปแบบ เช่น

1) ใช้เป็นสื่อนาเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้หลัก
2) ใช้เป็นสื่อในการค้นคว้าเพิ่มเติมระหว่างเรียนรู้
3) ใช้ทบทวน ฝึกฝนเพิ่มเติมหลังการเรียน เป็นต้น

ในที่นี้ได้นาเสนอไว้เป็นตัวอย่างว่าสัปดาห์ใดจะใช้ LO ใดได้บ้าง ซึ่งครูสามารถปรับ/เลือกใช้ให้เหมาะสม

6. การเตรียมความเข้าใจในวิธีสอน ตาม “แผนการสอน 200 วัน” ก่อนนาไปใช้สอนจริง นอกจากการศึกษาความรู้เบื้องต้นจากเอกสาร “ความรู้คู่ครู” แล้ว สาหรับครูภาษาไทยอาจเตรียมศึกษาความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ที่สอดคล้องตามพัฒนาการสมอง (Brain-based Learning : BBL) ส่วนครูผู้สอนคณิตศาสตร์ อาจเตรียมศึกษาความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนที่เน้นการคิด กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving) รวมทั้งอาจจะปรับบทบาทตนเองใหม่ จากครูที่เน้นการสอนโดยการบอกหรืออธิบายความรู้ไปเป็นผู้จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ฝึกเผชิญปัญหาและค้นพบวิธีแก้ปัญหาค้นพบหลักการ ความคิดรวบยอด ด้วยตนเอง และ ปรับตนเองไปเป็นผู้จัดการเรียนรู้ ร่วมเรียนรู้กับนักเรียนเป็นผู้คอยกระตุ้นท้าทายเด็ก ให้เด็กกล้าคิด คิดได้หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้สื่อสารอธิบายวิธีคิดพร้อมบอกเหตุผล และทาบทบาทเป็นผู้สังเกตวิธีการเรียนรู้ ฟังแนวคิดนักเรียนและเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงเชิงทักษะความเข้าใจในหลักการต่างๆ และ บันทึก รวบรวมเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเรียนรู้ เด็กรายบุคคล/รายกลุ่ม ไว้อย่างเป็นระบบ

7. การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนอาจนาแผนการสอน 200 วัน ไปใช้ในฐานะเป็นแผนจัดการเรียนรู้ตั้งต้น มีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพแผนการสอนนี้ไปพร้อมๆ กับการเรียนการสอนชั้น ป.1 หรือทดลองใช้โดยมีความร่วมมือกันระหว่างคณะครูในโรงเรียน ศึกษานิเทศก์,/ นักวิชาการ,/ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก / ผู้รู้และบุคคลอื่นๆ นา “แผนการสอน 200 วัน” ไปใช้ และรวบรวมผลมาใช้ พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวันให้มีคุณภาพเพิ่มพูนปรับปรุงแผนการสอนนี้ให้เกิดคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

8. ก่อนนำ “แผนการสอน 200 วัน” ไปใช้ สิ่งที่ควรศึกษาจนเข้าใจได้แก่
     - คำนำ คำชี้แจง ของเอกสาร
     - บทนำ ทุกหัวข้อให้ละเอียดและเข้าใจจนครบถ้วนตั้งแต่ข้อ 1-7
     - หากยังมีข้อสงสัยใดๆ ในคาเฉพาะบางคาหรือต้องการแหล่งอ้างอิงค้นคว้าเพิ่มเติมก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ในภาคผนวกและจากเอกสาร “ความรู้คู่ครู”แผนการสอน ภาคเรียนที่ 2
ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ..
http://otpc-cm1.blogspot.com/2012/11/tablet-2.html


แผนการสอน ภาคเรียนที่ 1
ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ..
https://sites.google.com/site/esdcwebsite/volunteer-information/volunteer-dispatch