วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เรื่อง "ลิขสิทธิ์" (ตอน ๑ ความหมายของลิขสิทธิ์)
  • ความหมายของลิขสิทธ์
  • การคุ้มครองลิขสิทธิ์
  • ข้อจำกัดบางประการของลิขสิทธิ์

  ลิขสิทธิ์ 

คือ การคุ้มครองผลงานต้นฉบับของผู้จัดทำ ซึ่งได้แก่ ผลงานเชิงวรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรี ภาพ และโสตทัศน์ "ลิขสิทธิ์" แปลว่า สิทธิ์ในการคัดลอก แต่มีความหมายที่แท้จริงว่า เอกสิทธิ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เพื่อคุ้มครองผลงานของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

  การคุ้มครองลิขสิทธิ์ 

หมายความว่าเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถควบคุมการใช้ผลงานของตนได้ในบางลักษณะ ที่สำคัญที่สุดคือ การคุ้มครองนี้ให้สิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์ในการควบคุมการคัดลอกเนื้อหา รวมถึงการดัดแปลงและถ่ายโอนเนื้อหา การอัปโหลดและแบ่งปันเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตจะเกี่ยวข้องกับสิทธิ์หลายอย่างที่มีไว้สำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น ตามลักษณะการให้สิทธิ์เฉพาะตัวของลิขสิทธิ์ เฉพาะเจ้าของเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าใครที่สามารถทำกิจกรรมเหล่านี้กับเนื้อหาของตนได้


  ข้อจำกัดบางประการของลิขสิทธิ์


คือโดยทั่วไปจะไม่ครอบคลุมแนวความคิดหรือข้อเท็จจริง นอกจากนี้การใช้งานเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์บางลักษณะจะถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งแปลว่าการใช้ผลงานบางชิ้นในวิดีโอไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ รายละเอียดที่ถูกต้องของข้อยกเว้นที่มีต่อการคุ้มครองลิขสิทธิ์นี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศที่มีผลบังคับใช้ ในสหรัฐอเมริกา ข้อยกเว้นที่สำคัญที่สุดคือการใช้งานที่เป็นธรรม ในสหราชอาณาจักรก็มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานบางอย่าง เช่น การติเตียนและวิจารณ์หรือการรายงานข่าวในบราซิลข้อยกเว้นจะมีการแจกแจงเป็นรายการและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ทั้งยังครอบคลุมการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลหรือการตัดตอนเนื้อหามาสั้นๆ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล


ข้อมูลจาก http://www.youtube.com/t/copyright_what_is

..กำลังอยู่ระหว่างการเรียนรู้ เรื่อง ลิขสิทธิ์ จากการผลิตวิดีโอแล้วอัพโหลดขึ้นบน YouTube..

  • การเอารูปผู้อื่นมา  โดยไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดหรือไม่ ?  (รูปที่ไม่มีการเผยแพร่และแบ่งปัน)
  • การนำเพลงของผู้อื่นมาใช้ประกอบสไลด์หรือวิดีโอที่สร้างขึ้น ถือว่าละเมิดหรือไม่ ?