วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โครงสร้างเนื้อหาใน Tablet


โครงสร้างเนื้อหาใน  Tablet  แบ่งออกเป็น  ๔  ส่วน

         ๑.e-learning
         ๒.ห้องสมุด e-book
         ๓.มัลติมีเดีย
        ๔.แอพลิเคชั่น