วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บทบาทของครูผู้สอน ชั้น ป.๑ ในการใช้ Tablet เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
บทบาทของครูผู้สอน ชั้น ป.๑ ในการใช้ Tablet เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
1.
ด้านเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้
1.1
ศึกษาแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
1.2
เข้ารับการอบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
1.3
ปรับหลักสูตรสถานศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
1.4
จัดตารางเรียนให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
1.5
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
1.6
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตามที่กำหนด
1.7
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โดยปรับให้เหมาะสมกับห้องเรียน

2.
ด้านสภาพแวดล้อม
2.1
 จัดสภาพห้องเรียนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
2.2
จัดเตรียมต่ออุปกรณ์ปลั๊กไฟฟ้าอุปกรณ์ชารต์ไฟอย่างเพียงพอปลอดภัย
2.3
จัดทำ ป้ายนิเทศ ,แผนพับ, วีดิโอ ฯลฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
2.4
จัดทำแนวทางการปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  ของห้องเรียน (ข้อตกลงของห้องเรียน)

3.
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้(Activities)
3.1
เตรียมการและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Tabletไว้ล่วงหน้า
3.2
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแผนการสอน และแนวทางการใช้ Learning Object ที่สพฐ.จัดทำให้
3.3
จัดทำหน่วยใหม่สำหรับการสอน Learning Object เพิ่มเติมจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่
3.4
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ Tablet   โดยบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ปกติที่สอนอยู่เป็นประจำ
3.5
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Learning Object เป็นสื่อเสริมความรู้หรือทักษะบางประการของผู้เรียน
3.6
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Learning Object  ใช้เป็นบทเรียนสำหรับได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น สืบหาความรู้
ออกแบบนำเสนอผลงาน ทดสอบความรู้ เป็นต้น
3.7
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ฝึกปฏิบัติและร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามกิจกรรมที่กำหนด
3.8
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเพื่อช่วยในการ เรียนรู้ Learning Object /คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
3.9
การมีปฏิสัมพันธ์/การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนและนักเรียนในการเรียนรู้ Learning Object
3.10
มีการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ Learning Object /คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นรายบุคคล
3.11
มีการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง นักเรียน                  และครูผู้สอน
3.12
มีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนและมีการประเมินหลังเรียน
3.13
ใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม
3.14
ประเมินผลการเรียนรู้องผู้เรียนรายบุคคลเพื่อการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนในการใช้ Learning Object 
3.15
 จัดการสอนซ่อมเสริมรายบุคคลให้กับผู้เรียนที่ไม่ผ่านผลการประเมินการจัดการเรียนรู้
3.16
จัดกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)