วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ด่วน! ดาวน์โหลดแผนการสอน Tablet ภาคเรียนที่ 2   
  เอกสารแผนการสอนโดยใช้ Tablet เป็นสื่อ(แผน200 วัน)เป็นความตั้งใจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะช่วยคุณครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการจัดการเรียนการสอน ในโอกาสที่ปีการศึกษา 2555เป็นปีที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ทุกคนจะมีเครื่องมือช่วยการเรียนรู้คือ แท็บเล็ต (Tablet) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการเตรียมการหลายประการ

   ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนได้มีการจัดทำเอกสารที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการสนับสนุนเอกสารส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 11รายการ ส่วนหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอน คือ เอกสารแผนการสอน 200วัน ที่มีการจัดทำเป็o2เล่ม สำหรับภาคเรียนต้น และภาคเรียนปลาย

  เล่มที่นำเสนอเป็นเล่มสำหรับภาคเรียนที่ 2 โดยได้้รับการอนุเคราะห์จากคณะทำงานของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.)    ด้วยความขอบคุณยิ่ง...
คลิกโหลดได้ค่ะ..


 1. คำนำ
 2. สารบัญ
 3. คำชี้แจง
 4. หน้า 1 เส้นทาง
 5. หน้า 2 กรอบแนวคิด
 6. กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2
 7. แผนการสอน
 8. บรรณานุกรมแผน 200 วัน
 9. สัปดาห์ที่ 21
 10. สัปดาห์ที่ 22
 11. สัปดาห์ที่ 23
 12. สัปดาห์ที่ 24
 13. สัปดาห์ที่ 25
 14. สัปดาห์ที่ 26
 15. สัปดาห์ที่ 27
 16. สัปดาห์ที่ 28
 17. สัปดาห์ที่ 29
 18. สัปดาห์ที่ 30
 19. สัปดาห์ที่ 31
 20. สัปดาห์ที่ 32
 21. สัปดาห์ที่ 33
 22. สัปดาห์ที่ 34
 23. สัปดาห์ที่ 35
 24. สัปดาห์ที่ 36
 25. สัปดาห์ที่ 37
 26. สัปดาห์ที่ 38
 27. สัปดาห์ที่ 39
 28. สัปดาห์ที่ 40
 29. ภาคผนวก
 30. ภาคผนวก ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดรายสัปดาห์
 31. ภาคผนวก ตารางความสัมพันธ์LOหน่วยการเรียนกับสื่อคอมฯพกพา
 32. ภาคผนวก รายการเอกสารแนะนำใหม่เพิ่มอีก 3 เล่ม
 33. ภาคผนวก รายชื่อคณะกรรมการเขียนแผน
 34. Clip VDO อธิบายคุณประโยชน์และแนวการประยุกต์ใช้

(แถมปกหน้าปกหลังด้วย..คุณครูดาวน์โหลดแล้วเย็บเล่มใส่ปกให้สวยงามน่าใช้นะคะ..)