วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สพฐ.จัดประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่ Tablet สพฐ.จัดประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “ประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต” (OTPC App Contest) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕   ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


  รมว.ศธ. กล่าวว่า รัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.๑ ทุกคนทั่วประเทศในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งต่อมาในปีถัดไปจะแจกให้กับนักเรียนชั้น ม.๑ และจะขยายต่อไปเรื่อยๆ ให้ครบทุกชั้นปี เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนต่างๆ ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพ กระจายโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศให้สูงขึ้น

   อย่างไรก็ตามการจัดซื้อแท็บเล็ตเพียงอย่างเดียว ก็เหมือนกับหุ่นยนต์ที่ยังไม่มีหน่วยความจำ หรือมีสมองแต่ยังไม่มีข้อมูลอะไรในสมอง ดังนั้นแอพพลิเคชันที่บรรจุลงไปในแท็บเล็ตก็เหมือนทำให้หุ่นยนต์มีหน่วยความจำหรือทำให้สมองมีความรู้ ซึ่งแอพพลิเคชันที่ดีจะเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้น

   โครงการดังกล่าว จึงเป็นการส่งเสริมให้มีสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและกระตุ้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน รูปแบบแอพพลิเคชันที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อนักเรียนที่จะก้าวขึ้นเป็นอนาคตของชาติต่อไปด้วย และหวังว่าจะได้เห็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีๆ บรรจุลงในแท็บเล็ตชั้น ป.๑ - ป.๓ และชั้น ม.๑ - ม.๓ รวมทั้งขยายต่อไปในทุกระดับชั้นเรียน      ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมว่า "โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต" จัดขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้น ป.๑-๓ ที่หลากหลายมากขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดให้มีการโรดโชว์ ๕ จังหวัดทุกภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี มหาสารคาม เชียงใหม่ และภูเก็ต โดยตั้งเป้าให้มีแอพพลิเคชันบนแท็บเล็ตที่มีคุณภาพ  หลังจากจบโครงการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชิ้น จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ

      สำหรับการประกวด โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน (Learning Media) แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการสอน (Instruction Media) และแอพพลิเคชันรูปแบบสร้างองค์ความรู้ (Construction Media) โดยรางวัลชนะเลิศทุกประเภทจะได้รางวัลเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รวมถึงจะได้เผยแพร่ผลงานบนแท็บเล็ตของนักเรียนทั่วประเทศ สำหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำผลงานที่ชนะเลิศไปประเมินผลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้อีกด้วย


ผู้สนใจสมัครและส่งผลงานประกวดได้ทางเว็บไซต์ www.OTPCappcon.com ได้
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 
โดยผู้สมัครและส่งผลงานจะได้รับสิทธิ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.obec.go.th หรือ โทร ๐๒-๖๔๒-๓๔๐๐

แหล่งข้อมูล http://www.moe.go.th/websm/2012/dec/340.html