วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

ภาพการอบรมสร้างสื่อการเรียนรู้สู่ Tablet จุดภาคเหนือ

วันที่ 12-15 มีนาคม 2556 สพฐ.จัดอบรมสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บแล็ต
จุดภาคเหนือ  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ กพฐ.
เป็นประธานเปิด ผอ.ชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้การต้อนรับ






มีตัวแทนคณะครู สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สมัครเข้ารับการอบรมฯ
และส่ง Application ประกวดฯ  จำนวน 9 คน มีวิทยากรพี่เลี้ยงจำนวน 2 คน
                               
                         ศน.ประพิณศิริ   อินทธิรา วิทยากรพี่เลี้ยง    
                         ศน.ว่าที่ พ.ต.กรณัฐ รัตนยรรยง วิทยากรพี่เลี้ยง



อ.กันตินันท์  โภคินอธิษฐ์  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน วิทยากรพี่เลี้ยง



อ.วราภรณ์  ไชยวงค์  โรงเรียนศรีเนห์รู ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ



อ.พรทิวา  วงศ์แสง โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ



อ.ลินลดา เชาว์มนัส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ



อ.มาโนช  นันทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ


อ.ทิพวรรณ หลานรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ


อ.นันทนา  ท่างาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ



อ.ยุคลธร จิตติวงค์ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ


อ.ศิวิไล มงคล โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ


อ.ธีระยุทธ รัตนมณี วิทยากรภายนอก  ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : http://www.chiangmaiarea1.go.th/