วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ผลงานวิจัยการใช้ Tablet ชั้น ป.1 ปี 2555สรุปผล
ความสำเร็จของการใช้ Tablet  เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปี 2555

งานวิจัยผลการใช้ Tablet ชั้น ป.1 จำนวน 7500 โรงเรียน
และคุณครู จากโรงเรียนมากกว่า 500 โรงเรียนทั่วประเทศ

1.ความสำเร็จของโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
     - ครูผู้สอน  75.5%   พบว่านักเรียนเรียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น
     - นักเรียน   62.7%   มีความสามารถเขียนสื่อความและจับใจความในระดับใช้ได้
     - นักเรียน   61.7%   เขียนภาษาอังกฤษในระดับใช้ได้
     - นักเรียน   52.1%   พออ่านภาษาอังกฤษได้แต่ยังต้องพัฒนา

2.ทัศนคตินักเรียน
      96.7 % รู้สึกว่าแท็บเล็ตมีประโยชน์
          - 81.3% เห็นว่าแท็บเล็ตใช้ง่าย
          - 97.6% ชอบแท็บเล็ต

3.ทัศนคติครู    
       - ครู 92.5% ชอบใช้แท็บเล็ตในการสอน
     - ครู 94.9% รู้สึกว่าแท็บเล็ตมีประโยชน์หลายอย่าง
     - ครู 94.8% พบว่าแท็บเล็ตสนับสนุนและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บทบาทของคุณครู ชั้น ป.2 ในการใช้ Tablet เพื่อยกระดับการเรียนการสอนบทบาทของครูผู้สอน ชั้น ป.2 ในการใช้ Tablet เพื่อยกระดับการเรียนการสอน 

1.ด้านเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้

1.1
ศึกษาแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จากคู่มือ
1.2
เข้ารับการอบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
1.3
ปรับหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
ต่อยอดจาก ชั้น ป.1
1.4
จัดตารางเรียนให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
1.5
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
1.6
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตามที่กำหนด 
โดยบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครู/โรงเรียนที่มีอยู่ 
1.7
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โดยปรับให้เหมาะสมกับห้องเรียนและผู้เรียน

  2.
 ด้านสภาพแวดล้อม
2.1
 จัดสภาพห้องเรียนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โปร่ง โล่ง สว่าง
2.2
จัดเตรียมต่ออุปกรณ์ปลั๊กไฟฟ้าอุปกรณ์ชารต์ไฟอย่างเพียงพอ และ ปลอดภัย
2.3
จัดทำ ป้ายนิเทศ ,แผนพับ, วีดิโอ ฯลฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
2.4
จัดทำแนวทางการปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  ของห้องเรียน (ข้อตกลงของห้องเรียน)

3.
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้(Activities)
3.1
เตรียมการและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Tabletไว้ล่วงหน้า
3.2
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแผนการสอน และแนวทางการใช้ Learning Object (LO)
ที่สพฐ.จัดทำให้  (สำหรับในช่วงแรกที่ยังไม่ได้รับแผนฯจาก สพฐ. ให้คุณครูจัดทำเองบูรณาการกับแผนฯที่มีอยู่ และดูแนวทางจากแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ Tablet ของชั้น ป.1 ที่ได้รับแจก

3.3
จัดทำหน่วยใหม่สำหรับการสอน Learning Object (LO) เพิ่มเติมจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่
3.4
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ Tablet   โดยบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ปกติที่สอนอยู่เป็นประจำ
3.5
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Learning Object เป็นสื่อเสริมความรู้ และพัฒนาทักษะของผู้เรียน
3.6
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Learning Object  ใช้เป็นบทเรียนสำหรับให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง       เช่น สืบหาความรู้  ออกแบบนำเสนอผลงาน  ทดสอบความรู้  เป็นต้น
3.7
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ฝึกปฏิบัติและร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามกิจกรรมที่กำหนด
3.8
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเพื่อช่วยในการ เรียนรู้ Learning Object  ใน Tablet
3.9
การมีปฏิสัมพันธ์/การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนและนักเรียนในการเรียนรู้ Learning Object
3.10
มีการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ Learning Object /คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นรายบุคคล
3.11
มีการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง นักเรียน และครูผู้สอน
3.12
มีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนและมีการประเมินหลังเรียน
3.13
ใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม
3.14
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลเพื่อการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
ในการใช้ Learning Object 
3.15
 จัดการสอนซ่อมเสริมรายบุคคลให้กับผู้เรียนที่ไม่ผ่านผลการประเมินการจัดการเรียนรู้
3.16
จัดกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)


"เราจะก้าวไปด้วยกันในวันนี้   อุปสรรคมีหรือไม่ ? ใช่คำถาม
หากมั่นคงและมานะพยายาม  เรา(ทุกคน)จะก้าวข้ามปัญหาสารพัน"
...ส่งกำลังใจเกินร้อย..ฝากคุณครูที่รักทุกท่านนะคะ.."


สำหรับวิชาภาษาไทย..คุณครูจะพบปัญหาอย่างแน่นอน..ลองสัมผัสก่อนนะคะ..
เรียนรู้ด้วยตัวเอง คือเป้าหมาย (ยังไม่เฉลยค่ะ)


*****************************


วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สุนทรียสาธก..กับคุณครู ชั้น ป.2 วันเสาร์ที่ 13 ก.ค.56 @ โมเดิร์น สันกำแพง


 สุนทรียสนทนา&สุนทรียสาธก
 [ Dialogue & Appreciative Inquiring ]


1.ทบทวนคำว่า "ภควัตภาพ"
2.ทบทวนผลของการเรียนรู้ 2 วันที่ผ่านมา
3.พบกับครูแอ..ร.ร.ปริ้นสรอยแยลส์วิทยาลัย (Video) 
4.แผนการสอน..จะเขียนอย่างไร ? (ก็ สพฐ.ยังไม่แจก)
     4.1ไม่เขียน..สอนตามบทเรียนที่อยู่ใน Tablet 
     4.2ไม่เขียน..ดูแนวจากแผน ป.1 เนื้อหาก็ว่าตามคู่มือ ป.2 
     4.3ไม่เขียน..แต่จะปริ้นท์แผน ป.1 มา เอาปากกาแดงขีด 
           เนื้อหาป.1 ออก เอาเนื้อหา ป.2 เขียนลงแทน  สอนตามนั้น
     4.4 ไม่เขียน..แต่จะปริ้นท์แผน ป.1 มา เอาปากกาแดงขีดจุด
           ประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา ป.1 ออก เอาจุดประสงค์
           (ตามตัวชี้วัด)และเนื้อหาป.2 เขียนลงแทน สอนตามนั้น
     4.5 ไม่เขียน..แต่จะปริ้นท์แผน ป.1 มา เอาปากกาแดงขีดจุด
           ประสงค์การเรียนรู้เนื้อหาและวิธีสอน .1 ออก เอาจุด
           ประสงค์(ตามตัวชี้วัด)เนื้อหาและวิธีสอน(เขียนเอง) ป.2 
           เขียนลงแทน  สอนตามนั้น
     4.6 ไม่เขียน..แต่จะปริ้นท์แผนป.1 มาแล้วเขียนจุดประสงค์การ
           เรียนรู้, เนื้อหา,วิธีสอน, วิธีวัดและประเมินผล ของชั้น ป.2 
          ใส่แทน สอนตามนั้น
     4.7 เขียนเองทั้งหมด..เพื่อเด็ก
     4.8 เขียนเองทั้งหมด..เพื่อเด็ก และ เราสามารถเก็บไว้พัฒนางาน
           ของตนเอง
     4.9 เขียนเอง..โดยบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้ของชั้นเรียน
           ที่มีอยู่เิดิม ที่เป็นของโรงเรียน
    5.บทบาทของครูผู้สอน..หลังการอบรม 

แหล่งข้อมูล
1.คู่มือครู (แจกปีที่แล้ว..ตามดูนะคะ Print ไว้ใช้)
2.การวิเคราะห์ LO ทั้ง 6 สาระ  (แจกปีที่แล้ว..หากไม่เจอ จะวางใหม่    ที่ e-paperless สพป.ชม.1, Facebook แล้ว link มาที่นี่)
3.แผนการสอน ป.1 ครบ
4.แผนการสอน ป.2 นิดๆ จิ๊บๆ (สองสัปดาห์เอง)


ดาวน์โหลดเอกสารและ Application ที่เกี่ยวข้องการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอนDownload
-แนวทางการใช้ Tablet สำหรับผู้ปกครอง 
-แนวทางการใช้ Tablet สำหรับครู 
-เอกสารแผนการสอน Tablet ป.1 ภาคเรียนที่ 1 

-เอกสารแผนการสอน tablet ป.1 ภาคเรียนที่ 2 
-เอกสารแผนการสอน ป.2 สัปดาห์ 1-2 
-การบริการหลังการขาย 

-แนวปฏิบัติในการแจกคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) 
-Trip Tablet 
-ตัวอย่างระเบียบการใช้แท็บเล็ต 
-เครื่องมือการนิเทศติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (TABLET) 
-ตัวอย่างบันทึกการยืมแท็ปเล็ต 
-MOU Tablet 
-
โปรแกรมระบบควบคุมและการกำหนดสิทธิ์ otpc 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Download
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนการสอน

1.แอพพลิเคชั่นประเภทเครื่องมือ
   -App Brain  ช่วยติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ
   -App to SD Card.apk ช่วยย้ายโปรแกรมไปเก็บไว้ในSD Card
   -Air Droid อนุญาตคนอื่นเข้าถึงข้อมูลในแท็บเล็ต
   -AVG Antivirus ตรวจจับหาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาทำ
   -Adobe Reader สำหรับอ่านไฟล์เอกสาร
   -Tubemate ดูวิดีโอยูทูป
2. แอพพลิเคชั่นประเภทสร้างชิ้นงาน
  -Docs to Go จัดการไฟล์ประเภทเอกสาร Office ต่างๆ 
3. แอพพลิเคชั่นประเภทสื่อสาร
  -Facebook.apk
  -Twitter
  -Line.apk
4. แอพพลิเคชั่นประเภทดนตรีและภาพถ่าย
  - Slacke Radio ฟังเพลงออนไลน์
  - Vignette กล้องถ่ายภาพคุณภาพสูง
  - PicSay  แต่งภาพใส่กราฟิกเพิ่ม
5.แอพพลิเคชั่นประเภทการเรียนรู้อย่างมีความสุข
  - Thai dict 
6. แอพพลิเคชั่นประเภทเกม
  -angrybirds.v1.3.5.apk
  -FarmFrenzy.apk
  -Fruit_Ninja_1_3.apk
  - math workout pro v1.9
 เป็น App ที่ใช้สำหรับฝึกทักษะของนักเรียนในเรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร โดยสามารถใช้จัดกิจกรรมคิดเลขเร็วได้ด้วย มีหลายรูปแบบให้เลือกฝึกและมีเกมให้เล่นด้วย 


วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ใน Tablet ชั้น ป.2


สื่ออิเล็กทรอนิกส์
บทเรียนใน Tablet  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
บทเรียนออนไลน์&ออฟไลน์


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ขอบคุณ สพป.ชลบุรี เขต 2 ค่ะ


บทเรียน กอท.(คอมพิวเตอร์) ใน Tablet ชั้น ป.2
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
บทเรียนใน Tablet ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
บทเรียนออนไลน์&ออฟไลน์


1
2
3
4
5
6

ขอบคุณ สพป.ชลบุรี ค่ะ


บทเรียนสังคมศึกษา ใน Tablet ชั้น ป.2


        
        สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
        บทเรียนใน Tablet ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา
        บทเรียนที่ใช้ได้ทั้งออน์ไลน์และออฟไลน์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

            ขอบคุณ สพป.ชลบุรี เขต 2 ค่ะ