วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สุนทรียสาธก..กับคุณครู ชั้น ป.2 วันเสาร์ที่ 13 ก.ค.56 @ โมเดิร์น สันกำแพง


 สุนทรียสนทนา&สุนทรียสาธก
 [ Dialogue & Appreciative Inquiring ]


1.ทบทวนคำว่า "ภควัตภาพ"
2.ทบทวนผลของการเรียนรู้ 2 วันที่ผ่านมา
3.พบกับครูแอ..ร.ร.ปริ้นสรอยแยลส์วิทยาลัย (Video) 
4.แผนการสอน..จะเขียนอย่างไร ? (ก็ สพฐ.ยังไม่แจก)
     4.1ไม่เขียน..สอนตามบทเรียนที่อยู่ใน Tablet 
     4.2ไม่เขียน..ดูแนวจากแผน ป.1 เนื้อหาก็ว่าตามคู่มือ ป.2 
     4.3ไม่เขียน..แต่จะปริ้นท์แผน ป.1 มา เอาปากกาแดงขีด 
           เนื้อหาป.1 ออก เอาเนื้อหา ป.2 เขียนลงแทน  สอนตามนั้น
     4.4 ไม่เขียน..แต่จะปริ้นท์แผน ป.1 มา เอาปากกาแดงขีดจุด
           ประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา ป.1 ออก เอาจุดประสงค์
           (ตามตัวชี้วัด)และเนื้อหาป.2 เขียนลงแทน สอนตามนั้น
     4.5 ไม่เขียน..แต่จะปริ้นท์แผน ป.1 มา เอาปากกาแดงขีดจุด
           ประสงค์การเรียนรู้เนื้อหาและวิธีสอน .1 ออก เอาจุด
           ประสงค์(ตามตัวชี้วัด)เนื้อหาและวิธีสอน(เขียนเอง) ป.2 
           เขียนลงแทน  สอนตามนั้น
     4.6 ไม่เขียน..แต่จะปริ้นท์แผนป.1 มาแล้วเขียนจุดประสงค์การ
           เรียนรู้, เนื้อหา,วิธีสอน, วิธีวัดและประเมินผล ของชั้น ป.2 
          ใส่แทน สอนตามนั้น
     4.7 เขียนเองทั้งหมด..เพื่อเด็ก
     4.8 เขียนเองทั้งหมด..เพื่อเด็ก และ เราสามารถเก็บไว้พัฒนางาน
           ของตนเอง
     4.9 เขียนเอง..โดยบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้ของชั้นเรียน
           ที่มีอยู่เิดิม ที่เป็นของโรงเรียน
    5.บทบาทของครูผู้สอน..หลังการอบรม 

แหล่งข้อมูล
1.คู่มือครู (แจกปีที่แล้ว..ตามดูนะคะ Print ไว้ใช้)
2.การวิเคราะห์ LO ทั้ง 6 สาระ  (แจกปีที่แล้ว..หากไม่เจอ จะวางใหม่    ที่ e-paperless สพป.ชม.1, Facebook แล้ว link มาที่นี่)
3.แผนการสอน ป.1 ครบ
4.แผนการสอน ป.2 นิดๆ จิ๊บๆ (สองสัปดาห์เอง)