วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บทบาทของคุณครู ชั้น ป.2 ในการใช้ Tablet เพื่อยกระดับการเรียนการสอนบทบาทของครูผู้สอน ชั้น ป.2 ในการใช้ Tablet เพื่อยกระดับการเรียนการสอน 

1.ด้านเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้

1.1
ศึกษาแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จากคู่มือ
1.2
เข้ารับการอบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
1.3
ปรับหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
ต่อยอดจาก ชั้น ป.1
1.4
จัดตารางเรียนให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
1.5
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
1.6
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตามที่กำหนด 
โดยบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครู/โรงเรียนที่มีอยู่ 
1.7
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โดยปรับให้เหมาะสมกับห้องเรียนและผู้เรียน

  2.
 ด้านสภาพแวดล้อม
2.1
 จัดสภาพห้องเรียนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โปร่ง โล่ง สว่าง
2.2
จัดเตรียมต่ออุปกรณ์ปลั๊กไฟฟ้าอุปกรณ์ชารต์ไฟอย่างเพียงพอ และ ปลอดภัย
2.3
จัดทำ ป้ายนิเทศ ,แผนพับ, วีดิโอ ฯลฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
2.4
จัดทำแนวทางการปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  ของห้องเรียน (ข้อตกลงของห้องเรียน)

3.
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้(Activities)
3.1
เตรียมการและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Tabletไว้ล่วงหน้า
3.2
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแผนการสอน และแนวทางการใช้ Learning Object (LO)
ที่สพฐ.จัดทำให้  (สำหรับในช่วงแรกที่ยังไม่ได้รับแผนฯจาก สพฐ. ให้คุณครูจัดทำเองบูรณาการกับแผนฯที่มีอยู่ และดูแนวทางจากแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ Tablet ของชั้น ป.1 ที่ได้รับแจก

3.3
จัดทำหน่วยใหม่สำหรับการสอน Learning Object (LO) เพิ่มเติมจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่
3.4
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ Tablet   โดยบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ปกติที่สอนอยู่เป็นประจำ
3.5
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Learning Object เป็นสื่อเสริมความรู้ และพัฒนาทักษะของผู้เรียน
3.6
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Learning Object  ใช้เป็นบทเรียนสำหรับให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง       เช่น สืบหาความรู้  ออกแบบนำเสนอผลงาน  ทดสอบความรู้  เป็นต้น
3.7
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ฝึกปฏิบัติและร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามกิจกรรมที่กำหนด
3.8
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเพื่อช่วยในการ เรียนรู้ Learning Object  ใน Tablet
3.9
การมีปฏิสัมพันธ์/การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนและนักเรียนในการเรียนรู้ Learning Object
3.10
มีการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ Learning Object /คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นรายบุคคล
3.11
มีการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง นักเรียน และครูผู้สอน
3.12
มีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนและมีการประเมินหลังเรียน
3.13
ใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม
3.14
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลเพื่อการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
ในการใช้ Learning Object 
3.15
 จัดการสอนซ่อมเสริมรายบุคคลให้กับผู้เรียนที่ไม่ผ่านผลการประเมินการจัดการเรียนรู้
3.16
จัดกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)


"เราจะก้าวไปด้วยกันในวันนี้   อุปสรรคมีหรือไม่ ? ใช่คำถาม
หากมั่นคงและมานะพยายาม  เรา(ทุกคน)จะก้าวข้ามปัญหาสารพัน"
...ส่งกำลังใจเกินร้อย..ฝากคุณครูที่รักทุกท่านนะคะ.."


สำหรับวิชาภาษาไทย..คุณครูจะพบปัญหาอย่างแน่นอน..ลองสัมผัสก่อนนะคะ..
เรียนรู้ด้วยตัวเอง คือเป้าหมาย (ยังไม่เฉลยค่ะ)


*****************************