วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ผลงานวิจัยการใช้ Tablet ชั้น ป.1 ปี 2555สรุปผล
ความสำเร็จของการใช้ Tablet  เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปี 2555

งานวิจัยผลการใช้ Tablet ชั้น ป.1 จำนวน 7500 โรงเรียน
และคุณครู จากโรงเรียนมากกว่า 500 โรงเรียนทั่วประเทศ

1.ความสำเร็จของโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
     - ครูผู้สอน  75.5%   พบว่านักเรียนเรียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น
     - นักเรียน   62.7%   มีความสามารถเขียนสื่อความและจับใจความในระดับใช้ได้
     - นักเรียน   61.7%   เขียนภาษาอังกฤษในระดับใช้ได้
     - นักเรียน   52.1%   พออ่านภาษาอังกฤษได้แต่ยังต้องพัฒนา

2.ทัศนคตินักเรียน
      96.7 % รู้สึกว่าแท็บเล็ตมีประโยชน์
          - 81.3% เห็นว่าแท็บเล็ตใช้ง่าย
          - 97.6% ชอบแท็บเล็ต

3.ทัศนคติครู    
       - ครู 92.5% ชอบใช้แท็บเล็ตในการสอน
     - ครู 94.9% รู้สึกว่าแท็บเล็ตมีประโยชน์หลายอย่าง
     - ครู 94.8% พบว่าแท็บเล็ตสนับสนุนและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน