วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

สื่อดิจิทัลดีๆ ที่ชนะการประกวด...ควรเผยแพร่


ประจำปี 2556
ประกาศผลการประกวดผ่านเว็บไซต์   www.thaigoodview.com

ผลการประกวด


1.ผลงานประเภทสื่อคลิปวีดีโอ

รางวัลชนะเลิศ 

      ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง แม่แจ่ม เมืองแห่งภูมิปัญญา หัตถศิลป์อันล้ำค่า สู่ชุมชน
      ผู้จัดทำ นายวิทยา ยาสาร , นายพงศธร ต๋าคำดี , นายเฉลิมพล ตุ้มปามา , นายชัยณรงค์ บุญมาปะ , นายอนุชา ท้าวแก่น
      โรงเรียนจอมทอง เลขที่ 433 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
      1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง น้ำน่านบ้านเฮา
          ผู้จัดทำ  นายพิเชษฐ์ บุญทวี , นายณัฐปคัลภ์ เข็มขาว , นายสรคณัส จันต๊ะวงค์ , นายจักรพงค์ อินทะรังษี , นายเสฏฐวุฒิ หน่อทอง
            โรงเรียนทุ่งช้าง เลขที่ 69 หมู่ 2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130
     2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง บ้านบึงตะโกน
            ผู้จัดทำ นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน , นายปฐมพร ดำงาม , นางสาวกณัฐฐา ศรีพงษ์
            โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เลขที่ 31 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง
 •  โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม เลขที่ 25 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
       เรื่อง โอ้โฮเมืองตราด
       ผู้จัดทำ นางศิริรัตน์ ปานสุวรรณ , เด็กชายปัณณวัฒน์ นุตัน , เด็กหญิงอุบลวรรณ หงษ์ศิลา ,
                 เด็กชายนิรมล กาญจนอารี , เด็กหญิงกาญจนา วิจิตรบูรพา
 • โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เลขที่ 419 หมู่ 1389 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
      เรื่อง ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
      ผู้จัดทำ นางสาวสิริขวัญ อาภานุรังษี , นายปาณัทร จุลเกษม , นายธราเทพ อารีรัตน์ศักดิ์ ,
                นายปันชนิต ฉายางาม , นางสาวณัฎฐยา สมุทรปราณี
 • โรงเรียนบางไทรวิทยา ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
      เรื่อง บางไทรบ้านเรา
      ผู้จัดทำ ว่าที่ร.ต.อดุลย์ ม่วงกรุง , นางสาวพิชญา ชุ่มใจ , นายวีรวัฒน์ พ่วงแพ ,
                นางสาวปัทมวรรณ ต่ายลำยงค์ , นางสาวถนอมรัตน์ สุขสุพืช
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน 
 • โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ เลขที่ 211 หมู่ 1 ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
      เรื่อง ตุงล้านนาลวดลายทางคณิตศาสตร์
      ผู้จัดทำ นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน , เด็กหญิงฤทัย ติ๊บเงิน , เด็กหญิงพิกุล ผัดดี , เด็กหญิงจริดา ดอกสุข , เด็กหญิงสุชาดา นกเงิน
 • โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม เลขที่ 25 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
      เรื่อง ย้อนรอยสู่อิสระภาพตราดรำลึก 106 ปี
      ผู้จัดทำ นางกรรภิรมย์ ชะเอม , เด็กชายสหรัฐ สมุทรชีวะ , เด็กหญิงอุบลวรรณ หงษ์ศิลา ,
                เด็กชายจุฬา บริวาร , เด็กหญิงณัฐริกา เสนาะล้ำ
 •  โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม เลขที่ 109 หมู่ที่ 12 ตำบล กุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู 39140
       เรื่อง บ้านกุดกวางสร้อยโบราณคดี อีสานถิ่นนี้คือบ้านเฮา
       ผู้จัดทำ นางสาวศรีประภา หัสโก , เด็กชายพงษ์ศธร เชิดสม , เด็กหญิงอรุณรุ่ง มาสุข ,
                 เด็กหญิงภัชราภรณ์ จันทรพรม , เด็กชายณัฐพงษ์ แสนบุญ
 • โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เลขที่ 169 หมู่ 11 ต.ป่าตาล อ.ป่าตาล จ.เชียงราย 57340
      เรื่อง ชุมชนของเราน่าอยู่
      ผู้จัดทำ นางวิไลวรรณ อินทะ , เด็กหญิงธารารัตน์ สีดี , เด็กชายวิทยา สอนเสนา
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163 หมู่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
      เรื่อง ชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านดอนแตง
      ผู้จัดทำ นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์ , นางสาวณัฐสิมา เกตุการณ์ , นางสาวศุภรัตน์ เจริญรส ,
                นางสาวทิพวรรณ สำเภาน้อย , นางสาวพรพิมล บุญงามขำ

ผลงานประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML)    
สมาชิกทีมละ 3 คน ประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และครู 1 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศ

      ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
            ผู้จัดทำ นายมนัด เทศทอง , เด็กหญิงวิภามาศ เทศทอง , เด็กชายชลิต ชอบรัมย์
            โรงเรียนพระแก้ววิทยา หมู่ 13 ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
      1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องระบบสมการเชิงเส้น
            ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , เด็กหญิงบุษยากร ภูมลี , เด็กหญิงบุษยาภรณ์ ภูมลี
            โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
      2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ -
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
      เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องระบบสมการเชิงเส้น
      ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , เด็กหญิงบุษยากร ภูมลี , เด็กหญิงบุษยาภรณ์ ภูมลี
 • โรงเรียนพระแก้ววิทยา หมู่ 13 ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์  32150
     เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
     ผู้จัดทำ นายมนัด เทศทอง , เด็กหญิงวิภามาศ เทศทอง , เด็กชายชลิต ชอบรัมย์
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่ 4 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
     เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
     ผู้จัดทำ นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ , นายเดชาวัติ อึ้งชัยพงษ์ , นายกิตติ ชูศิลป์
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เลขที่ 135 ต.พระสิงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
     เรื่อง การใช้งาน Microsoft Word 2010
     ผู้จัดทำ นายมาโนช นันทา , เด็กหญิงจุฑารัตน์ นันทา , เด็กหญิงอรณิชา ยะนุ
 • โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เลขที่ 2/3 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
     เรื่อง วายร้ายคอมพิวเตอร์
     ผู้จัดทำ นายนพดล อินทร์ลับ , นายธิษณ ศรีสุขวสุ , นายนิติ สันติกุล
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน 
--ภาษาไทย--
 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เลขที่ 35 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
       เรื่อง ภาษาเพื่อชีวิต
       ผู้จัดทำ นางสาวสิริพรรณ พวงสุขขี , เด็กชายศุภณัฐ วงศ์มิตรไมตรี , เด็กชายจารุกิตติ์ วงษ์ยะลา
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม เลขที่ 16/2 หมู่ 2 ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
      เรื่อง จำนวนที่มีค่าไม่เกิน 1000
      ผู้จัดทำ นายสรุชัย ฤทธิ์สยาม , เด็กชาย สุธี ใจเยือกเย็น , เด็กชายอภิวัฒน์ เตี๊ยะตาช้าง
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เลขที่ 122 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
     เรื่อง จังหวัดที่มีเกาะในประเทศไทย
     ผู้จัดทำ นางสาคร อินธิราช , เด็กหญิงนิลาวัลย์ บุญโพธิ์เตี้ย , เด็กหญิงอริศรา กรมทอง
 • โรงเรียนวัดยายร่ม สำนักงานเขตจอมทอง เลขที่ 24ก ซ.วัดยายร่ม ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
     เรื่อง ประวัติศาสตร์ของชาติไทย
     ผู้จัดทำ นายจรูญ น้อยแก้ว , เด็กหญิงพิชญากาญจน์ ตาลลาภ , เด็กหญิงวราภรณ์ อุ่นคำเรือน
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
     เรื่อง Asean community
     ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กชายสิทธิพร บัวเพ็ชร , เด็กหญิงศิริวรรณ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
 • โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เลขที่ 23 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา
     ผู้จัดทำ นางอนัญญา เรือนงาม , เด็กหญิงปณิดา โพธิ์วรสุนทร , เด็กหญิงณิชากร ชัยสิริวงศ์สว่าง
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน เลขที่ 367 หมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
       เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยโปรแกรม Flip Album 6.0
       ผู้จัดทำ นางเกศริน ขจรคำ , เด็กหญิงพิชญาภา เมตตาจิต , เด็กหญิงทิพวรรณ จำชา
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง 
--กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน--
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
      เรื่อง Blue plaque in Thailand
      ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กชายณัฐพล สุวรรณ
 • โรงเรียนนานาชาติฮาร์โวร์ เลขที่ 45 ซ.โกสุมรวมใจ 14 ถ.โกสุมรวมใจ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
      เรื่อง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
      ผู้จัดทำ ว่าที่ร้อยตรี พงศ์ชัยวัฒน์ , เด็กชายศัสตรา ศุภศิลป์ , เด็กชายธรรมรัตน์ รัตนะ
--ภาษาไทย--
 • โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง เลขที่ 40 หมู่ 2 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
      เรื่อง มาตราตัวสะกด
      ผู้จัดทำ นายคำมี ลุงนาม , เด็กหญิงโยทะกาญจน์ บัวงาม , เด็กหญิงชลธิชา บุตะเขียว
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
     ผู้จัดทำ นางสาววราพร ศรีปฏิยุทธ์วงศ์ , นางสาววราธร แก้วดำ , เด็กหญิงปวีณา ไชยเพส
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
     ผู้จัดทำ นายจำรัส นิติวิศิษฎ์กุล , เด็กชายปิยวัฒน์ มูฮำหมัด , เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเชียรฉาย
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง สารและการจำแนกสาร
     ผู้จัดทำ นางสาวกมลวรรณ เกษสุรียงศ์ , เด็กหญิงกิตติยาพร จันทร์เกลี้ยง , เด็กหญิงภัทรวดี เศษแอ
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง อาเซียน
     ผู้จัดทำ นางสาวพัชรา นิมิตรกวิล , เด็กหญิงอัญธิกานต์ ห้องโสภา , เด็กหญิงชนิกานต์ คลังข้อง
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163  หมู่ 1 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
     ผู้จัดทำ นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์ , เด็กหญิงจุฑามาศ โสภา , เด็กหญิงวาสนา พูลบางยุง
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163  หมู่ 1 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
     ผู้จัดทำ นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์ , เด็กชายพิสิฐ คำกองแก้ว , เด็กหญิงลักษิกา ปานดี
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163  หมู่ 1 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ความรู้เรื่องศาสนาอิสลาม
     ผู้จัดทำ นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง , เด็กชายเมธาพงษ์ ปานกรด , เด็กชายปิยะพงษ์ กำเนิดเกิด
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163  หมู่ 1 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ความรู้เรื่องศาสนาคริสต์
     ผู้จัดทำ นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง , เด็กชายวงศกร ยอดไฟอินทร์ , เด็กหญิงโสภิดา กรรม์พิศุภธิ์
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163  หมู่ 1 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ประเทศบรูไนดารุสซาราม
     ผู้จัดทำ นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง , เด็กหญิงจารุวรรณ สุขทอง , เด็กหญิงภริดา บดีรัฐ
--สุขศึกษา และพลศึกษา--
 • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 ซ.มิตรคาม ถ.สามเสน ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต กทม. 10300
     เรื่อง Basketball
     ผู้จัดทำ ว่าที่ร้อยตรีเดชา ดรินทพงศ์ , นางสาวธัญจิรา สุกกรี , นางสาวนุชดี เหล่าสุรสุนทร
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
     เรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันบนแอนดรอยด์เบื้องต้น
     ผู้จัดทำ นายนิรันด์ สารรัมย์ , เด็กชายณัฐกานต์ เป็งโท , เด็กชายชยุตม์ สว่าง
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง Photoscape
     ผู้จัดทำ นางสุจินต์ ชาวสวน , เด็กหญิงปวิณี เจริญฤทธิ์ , เด็กหญิงอมรรัตน์ โทนแก้ว
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง Microsoft Office Publisher
     ผู้จัดทำ นางสุจินต์ ชาวสวน , เด็กชายสุรชัย สังกลิ่น , เด็กชายกิติศักดิ์ ทองเหลิม
--ภาษาต่างประเทศ--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง Occupations
     ผู้จัดทำ นางสาวดรุณี ชารัญจ่า , เด็กชายอติวิชญ์ ชาวสวน , เด็กหญิงสุภาวดี เต็งหลี
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง Question Tag
     ผู้จัดทำ นางสาววัชรี สุวรรณเวลา , เด็กชายนัทธพงศ์ ทองเจริญ , เด็กชายเดชอนันต์ สองนา
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง ปริซึม
     ผู้จัดทำ นายเอกวิทย์ สาโส๊ะ , เด็กหญิงจินตนาวรรณ พลผอม , เด็กหญิงนุชนาฎ หนูเจริญ
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง แรง
     ผู้จัดทำ นางสาวนฤมล สังขไพฑูรย์ , เด็กชายปิยวัฒน์ มูฮำหมัด , เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเชียรฉาย
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
     เรื่อง ตามรอยพ่อแบบพอเพียง
     ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , ด.ช.เสฎฐวุฒิ สังข์ช่วย
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง การออมและการลงทุน
     ผู้จัดทำ นางสาวกัลยา ทุ่งปรือ , เด็กหญิงนุชนาฎ หนูเจริญ , เด็กหญิงจินตนาวรรณ พลผอม
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น
     ผู้จัดทำ นายสมชาย ชาวสวน , เด็กหญิงมลธิรา ฉุ้นลุ้น , เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองเรือง
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง การใช้งานที่ Wordpress.com
     ผู้จัดทำ นางสุจินต์ ชาวสวน , นายพิพัฒน์ ชาวสวน , นายสาโรช บริบูรณ์
--ภาษาต่างประเทศ--

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลชนะเลิศ

      ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์
            ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , นางสาววันดี บุตดีภัก , นางสาววิภาลัย แสนแก้ว
            โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
      1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
            ผู้จัดทำ นางกลิ่นสุคนธ์ จอมไพรศรี , นายนัฐพล ตุงคุณะ , นางสาวสุรีรัตน์ สุวรรณะเก
            โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี เลขที่ 1 หมู่ 14 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
      2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องลำดับและอนุกรม
            ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , นางสาวพิศสุดา พุทธระสุ , นางสาววริศรา มะลิต้น
            โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
     เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์
     ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , นางสาววันดี บุตดีภัก , นางสาววิภาลัย แสนแก้ว
 • โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
    เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องลำดับและอนุกรม
    ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร , นางสาวพิศสุดา พุทธระสุ , นางสาววริศรา มะลิต้น
 • โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
     เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
     ผู้จัดทำ นางเถลิง จูมสิมมา , นางสาวปริยา โพนดวน , นายแดนชัย สุวรรณโสด
 • โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เลขที่ 21 หมู่ 2 ต.กระทุ่มราย อ.หนองจอก กทม. 10530
    เรื่อง คณิตพาเพลิน
    ผู้จัดทำ นางวิไล สุขเกื้อ , นางสาวชลธิชา เล้าประเสริฐ , นางสาวอารายา หมื่นไฉน
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     เรื่อง การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
     ผู้จัดทำ นางรสริน แสงศิริ , นายเกริกเกียรติ ชูทรัพย์ , นายพีรพัฒน์ พานิชทรัพย์งาม
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี เลขที่ 1 หมู่ 14 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
     เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
     ผู้จัดทำ นางกลิ่นสุคนธ์ จอมไพรศรี , นายนัฐพล ตุงคุณะ , นางสาวสุรีรัตน์ สุวรรณะเก
 • โรงเรียนเซนฟังซีสเซเวียร์ เลขที่ 19/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     เรื่อง การประหยัดพลังงาน
     ผู้จัดทำ นางสาววิชัญญา ละมูล , นายดบัสวิน อัคคโพธิกุล , นายชัยมงคล วงศ์วิสิฐตระกูล
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.บางรัก อ.เมือง จ. ตรัง 92000
     เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
     ผู้จัดทำ นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ , นายทศพร ต้องหุ้ย , นายวรวัจน์ ฮันเย็ก
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     เรื่อง Reserved Animals
     ผู้จัดทำ นายปกรณ์ ปานรอด , นางสาวพวงผกา งามโอฬารเลิศ , นางสาวลักษิกา กันทรวิชัยวัฒน์
 • โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
     เรื่อง global warming
     ผู้จัดทำ นางอัจฉรา รัตนวงษ์ , นายธฤต นิติวัฒนานนท์ , นางสาวพิมพิศา สุวัฒนพิเศษ
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.บางรัก อ.เมือง จ. ตรัง 92000
     เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
     ผู้จัดทำ นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ , นายชินนพร ซุ่นอื้อ , นางสาววริษฐา เจนไพบูลย์
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลขที่ 88 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
     เรื่อง คลื่น
     ผู้จัดทำ นางสาวอัญชลี มูลแก้ว , นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์ , นายนพวิทย์ เสิศอุตสาหกูล
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     เรื่อง ไฟฟ้าเคมี
     ผู้จัดทำ นางกาญจนา จันทร์ธนพิเชษฐ์ , นายชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์ , นางสาวกวินนา หย่ำวิสัย
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     เรื่อง การละเล่นของเด็กไทย
     ผู้จัดทำ นางอรศิริ เลิศกิตติสุข , นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ , นางสาวธมาภรณ์ โตสกุล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     เรื่อง อาเซียน เราร่วมกันสู่ความเป็นหนึ่ง
     ผู้จัดทำ นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ , นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุ , นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
     เรื่อง อดีตรุ่งเรืองคือเมืองสุโขทัย
     ผู้จัดทำ นายศรชัย ไกรปราบ , นายวิระ พูนปาน
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร เลขที่ 27 หมู่ 16 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
     เรื่อง วัฒนธรรม
     ผู้จัดทำ นายคุณากร  อิ่มเนย , นายอนันต์  ขอนทอง , นายสงกรานต์  ชาญเขตกรณ์
--ศิลปะ--
 • โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เลขที่ 21 หมู่ 2 ต.กระทุ่มราย อ.หนองจอก กทม. 10530
     เรื่อง สอนศิลป์ศาสตร์ดนตรี
     ผู้จัดทำ นางวิไล สุขเกื้อ , นายเดชฤทธิ์ แก้วพวง , นางสาวพิมพ์พรรณ กลิ่นนิ่มนวล
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนนนทรีวิทยา เลขที่ 139 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
     เรื่อง สื่อการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ Joomla 1.5
     ผู้จัดทำ นายวิรัตน์ พิมพา , นายอภิสิทธิ์ สมบุญ , นางสาวณัฐวดี ด่านบุญญานุภาพ
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน 
--ภาษาไทย--
 • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
      เรื่อง รามเกียรติ์
      ผู้จัดทำ นางนิตยา เปี่ยมแสง , นายไกรวิศ กปิลกาญจน์ , นางสาวชยาภรณ์ บำรุงเขต
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
     ผู้จัดทำ นางนิสา มากแก้ว , นางสาวณัฐสินี กลิ่นบำรุง , นางสาวศศิประภา พรมดี
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เลขที่ 196 หมู่ 4 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  92000
     เรื่อง ตะลุยอาณาจักรสัตว์
     ผู้จัดทำ นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด , นายพลภิสิทธิ์ เลื่อนแก้ว , นายเอกวิทย์ แก้วภักดี
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     เรื่อง Buddhism
     ผู้จัดทำ คุณครูสมคิด แก้ววงศ์วาลย์ , นางสาวปวริศา ศุขะพันธุ์ , นางสาวสุวรา จิตพัฒนไพบูลย์
 • โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เลขที่ 21 หมู่ 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530
     เรื่อง กาลเวลาเรา กาลเวลาโลก
     ผู้จัดทำ นางวิไล สุขเกื้อ , นายทรงยศ ป้อมเชียงพิณ , นางสาวสุจันทกา พิมพ์อุบล
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่ 81110
     เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย
     ผู้จัดทำ นายศรชัย ไกรปราบ , นายถนัด โรจน์สราญรมย์
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
     เรื่อง The Young Explorers
     ผู้จัดทำ นางฉวีวรรณ จำปาเกตกุล , นางสาวศุภวรรณ อนุตระกูลปฏิภาณ , นางสาวยุวดี ชัยธนเพิ่มพูล
--สุขศึกษา และพลศึกษา--
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
     เรื่อง ลีลาศ
     ผู้จัดทำ นายพีระพัฒน์ รัตนวิโมกข์ , นายวิวัฒน์ ปุ่มสีดา , นางสาวอภิสรา ศรีแปงวงค์
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง 
--ภาษาไทย--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
      เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก
      ผู้จัดทำ นางอรอุมา เขียวสวัสดิ์ , นางสาวสุนิสา สุกแก้ว , นางสาวเจศิดา ฤทธิสุนทร
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163 หมู่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
     ผู้จัดทำ นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง , นางสาวนภาพร โอดยิ้มพราย , นางสาวสุภาวดี กองแก้ว
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
     ผู้จัดทำ นางรานี สาโส๊ะ , นางสาวอนิษา จันบาน , นางสาวมุจิรา ชัยศิริ
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     เรื่อง ระบบนิเวศ
     ผู้จัดทำ นางสาวเรณู กำแหงหาญ , นางสาวประภัสสร เสาะแสวง , นางสาววราภรณ์ สุขสุโชติ
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     เรื่อง ระบบสุริยะ
     ผู้จัดทำ นางสาวอัจฉราภรณ์ เกษตรรุ่งเรือง , นายนัทพงศ์ หลงทอง , นายมฆพล อภิชาตบุตร
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง กลศาสตร์ของไหล
     ผู้จัดทำ นางสาวอัมพร ชุมเอียด , นายมานพ อินทรทอง , นายสุธรรม ดิสา
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เลขที่ 163 หมู่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
     เรื่อง กลศาสตร์ของไหล
     ผู้จัดทำ นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์ , นางสาวอรทัย สาระดี , นางสาวอภิชญา มณีโชติ
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
     เรื่อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นออนไลน์
     ผู้จัดทำ นางกมลทิน พรมประไพ , นางสาวธัชธิดา สิริคุณาลัย , นางสาวชลลดา อ่อนละมูล
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
--ภาษาไทย--
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เลขที่ 6/599 หมู่ 5 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
     เรื่อง รามเกียรติ์
     ผู้จัดทำ นางสาวรุ่งกานต์ ยอดคง , นางสาวธิดารัตน์ เพียรชนะ , นายศักรินทร์  สารสุวรรณ
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     เรื่อง การเกิดผลและเมล็ด
     ผู้จัดทำ นางสาวธาริกา กุกามา , นางสาวศิราณี หีมปอง , นางสาวน้ำฝน ขุนชม
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
     เรื่อง จิตประภัสสร ที่ศาลาวิชชาลัย
     ผู้จัดทำ นางสรียา วุฒิชาญ , นางสาวณัฐชนันท์ รามโกมุท , นางสาวองุ่น เสมอภาค
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
     เรื่อง ราชวงศ์จักรี
     ผู้จัดทำ นางวิภาพร สุภาไตรย , นางสาวชนิกานต์ ธรรมรุ่งโรจน์ , นายอธิคม เรืองสุวรรณ
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ 63/4 ต.บางปรก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
     เรื่อง การขยายพันธุ์พืช
     ผู้จัดทำ นางสาวดวงนภา บานชื่น , นายชุติเดช เตชะจุฑาศรี , นายศิวภาคฆ์ เทศวงศ์

ประเภทสื่อออนไลน์ 
สมาชิกทีมละ 2 คน ประกอบด้วยนักเรียน 1 คน และครู 1 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ


1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศ
            ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ตามล่าหาพลังงานต้อง Choose to Change
            ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กหญิงธมลวรรณ เจียมพงศ์ไพศาล
            โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110


รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
      1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ฮีต 12 คลอง 14
            ผู้จัดทำ นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ , เด็กหญิงอชิรญา สมดำหริ
            โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หมู่ 9 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
      2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง มหัศจรรย์แห่งสายน้ำไทย
            ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กหญิงชุตินธร บุญธีระเลิศ
            โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110


รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง
--กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน--
 • โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หมู่ 9 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130112
     ผู้จัดทำ นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ , เด็กหญิงอชิรญา สมดำหริ
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133082
     ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กหญิงธมลวรรณ เจียมพงศ์ไพศาล
 • โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133092
     ผู้จัดทำ นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ , เด็กหญิงชุตินธร บุญธีระเลิศ
--ภาษาไทย--
 • โรงเรียนวชิรป่าซาง เลขที่ 210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130359
     ผู้จัดทำ นางสุพร จอมขันเงิน , เด็กชายอภิชาติ ปินต๊ะปาง
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เลขที่ 135 ต.พระสิงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132589
     ผู้จัดทำ นายมาโนช นันทา , เด็กหญิงจุฑารัตน์ นันทา
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
    URL: http://www.thaigoodview.com/node/133359
    ผู้จัดทำ นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์ ปานเผือก , เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีนวล
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
    URL: http://www.thaigoodview.com/node/133351
    ผู้จัดทำ นางสาวกุลนิษฐ์  วงศ์แก้ว , เด็กหญิงรุ่งทิวา สิงห์จานุสงค์
--ศิลปะ--
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133348
     ผู้จัดทำ นางนัฏยา บันดาลสิน , เด็กหญิงสายธาร พรหมเดชะ
--ภาษาต่างประเทศ--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131449
     ผู้จัดทำ นางสาววัชรี สุวรรณเวลา , เด็กชายเดชอนันต์ สองนา

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน 
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เลขที่ 11 หมู่.13 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132600
     ผู้จัดทำ นางสาวชลธิชา วรรณทอง , เด็กหญิงเบญจรัตน์ เพียมขุนทด
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133358
     ผู้จัดทำ นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์  ปานเผือก , เด็กหญิงสุกัญญา ลุนละคะ
--ศิลปะ--
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133363
     ผู้จัดทำ นางนัฏยา บันดาลสิน , เด็กหญิงอัจฉราพรรณ ทองจันทร์
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนวัดดาวคะนอง หมู่ 1 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133321
     ผู้จัดทำ นางสาวปิยนันท์ แววนิลานท์ , เด็กหญิงพิชชากร พัฒน์จันทร์
 • โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามช่วยราชการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เลขที่ 280 หมู่ 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131685
     ผู้จัดทำ นางสาวจารุณี ขันใจ , เด็กหญิงธิติยา สมจิตร์
 • โรงเรียนบ้านชีวิทยา เลขที่ 61 หมู่ 6 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132522
     ผู้จัดทำ นางพิสมัย ศุภพงษ์ , เด็กหญิงปิยธิดา เสาวคนธ์
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131378
     ผู้จัดทำ นางสุจินต์ ชาวสวน , เด็กชายสุรชัย สังกลิ่น
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131493
     ผู้จัดทำ นายสมชาย ชาวสวน , เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองเรือง
--ภาษาต่างประเทศ--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131748
     ผู้จัดทำ นางสาวดรุณี ชารัญจ่า , เด็กชายอติวิชญ์ ชาวสวน

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง
--ภาษาไทย--
 • โรงเรียนบ้านไผ่ เลขที่ 4 หมู่ 8 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132141
     ผู้จัดทำ นางดาวเรือง จันทะพันธ์ , เด็กหญิงวิมล ฉิมวัย
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131413
     ผู้จัดทำ นายเอกวิทย์ สาโส๊ะ , เด็กหญิงจินตนาวรรณ พลผอม
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131408
     ผู้จัดทำ นางสาวนฤมล สังขไพฑูรย์ , เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเชียรฉาย
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/13146
     ผู้จัดทำ นางจำรัส นิติวิศิษฎ์กุล , เด็กชายปิยวัฒน์ มูฮำหมัด
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131436
     ผู้จัดทำ นางสาวกมลวรรณ เกษสุริยวงศ์ , เด็กหญิงภัทรวดี เศษแอ
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131379
     ผู้จัดทำ นางสาวกลมวรรณ เกษสุริยวงศ์ , เด็กหญิงกิตติยาพร จันทร์เกลี้ยง
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133185
     ผู้จัดทำ นายสมาน เลิศทหาร , เด็กหญิงปภาวดี สืบกุศล
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133347
     ผู้จัดทำ นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์ ปานเผือก , เด็กชายศรุจ พงศ์คณิสราพร
 • โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เลขที่ 115 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133362
     ผู้จัดทำ นางสาวพิชญ์ภัชกัญจน์  ปานเผือก , เด็หญิงศิริพร จันทร์อินทร์
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามช่วยราชการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เลขที่ 280 หมู่ 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131676
     ผู้จัดทำ นางสาวจารุณี ขันใจ , เด็กหญิงศิริพร ขัติยะ
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131401
     ผู้จัดทำ นางสาวกัลยา ทุ่งปรือ , เด็กหญิงนุชนาฎ หนูเจริญ
--ภาษาต่างประเทศ--

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัลชนะเลิศ

        ผลงานที่ได้รับรางวัล    ไม่มีผู้ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
      1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ปิโตรเลียม
            ผู้จัดทำ นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์ , นางสาวอารยา จังอิน
            โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
      2. ผลงานที่ได้รับรางวัล -


รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนราษฎร์สามัคคี เลขที่ 42 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132722
     ผู้จัดทำ นายประมวล ศิริเมธางกูร
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130927
     ผู้จัดทำ นางสาวพรรณนภา กำบัง , นางสาวกัน วิบูลย์กิจวรกุล
 • โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132080
     ผู้จัดทำ นายบรรพชิต โพธิ์บอน , นายกิตติศักดิ์ ทรงกุล
--สุขศึกษา และพลศึกษา--
 • โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/127564
     ผู้จัดทำ นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ , นายวสุ รุ่งเชาวรัฐ
--ศิลปะ--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/128723
     ผู้จัดทำ นายนพดล เพ็งชมจันทร์ , นางสาววรันธร อุรารุ่งโรจน์
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/126169
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวอรอนงค์ เลิศสมผล
--ภาษาต่างประเทศ--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130327
     ผู้จัดทำ นางสาวสุปรากร ดำสวัสดิ์ , นางสาวอนรรฆวี สุกโส

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน
--ภาษาไทย--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/126512
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวรัฐวรรณ ตันพัฒนรัตน์
--คณิตศาสตร์--
 • โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10150
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/133138
     ผู้จัดทำ นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย , นายเศรษฐ์ศิลป์ ทีฆมงคล
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131170
     ผู้จัดทำ นายปกรณ์ ปานรอด , นางสาวศรัณยธร เลิศผดุงกิจ
 • โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132082
     ผู้จัดทำ นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์ , นางสาวอารยา จังอินทร์
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131503
     ผู้จัดทำ นางสาวอัมพร ชุมเอียด , นายมานพ อินกรทอ
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131402
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวธนพร โศภาพรพรหม
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129646
     ผู้จัดทำ นางมาลัยวรรณ จันทร , นางสาวนวรัตน์ มุญจนานนท์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130958
     ผู้จัดทำ นายอภิรักษ์ ปานประเสริฐ , นางสาวรุ่งทิวา ดังใหม่
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129440
     ผู้จัดทำ นายชาญชัย เปี่ยมชาคร , นางสาวลักขณา ศรีพนม
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130866
     ผู้จัดทำ นางสาวพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ , นางสาวชวิลรัตน์ ตระการอุดมสุข
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130699
     ผู้จัดทำ นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ , นางสาวสิรินทรา สินศิริโรจน์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130940
     ผู้จัดทำ นางวราภรณ์ สุขสายชล , นางสาวชาลิสา ทัศนเมธิน
--สุขศึกษา และพลศึกษา--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130756
     ผู้จัดทำ นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม , นางสาวแอมมิกา ตุ่นอินทร์
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131166
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวมณีสมร แซ่อึ้ง
--ภาษาต่างประเทศ--

รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง
--ภาษาไทย--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/128577
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวภูริสา เรืองศรีไชยะ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/126410
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาววันเพ็ญ ติระรัตนสมโภ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130433
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวชลลดา ดลเฉลิมยุทธนา
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131420
     ผู้จัดทำ นางสาววราพร ศรีปฏิยุทธ์วงศ์ , นางสาววรชา แก้วดำ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131405
     ผู้จัดทำ นายสมชาย น่วมกลิ่น , นางสาวพิชญา ปึงศิริเจริญ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130939
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวธันย์ชนก ทวีเลิศทรัพย์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130118
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวธิดารัตน์ คงสุพรศักดิ์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131375
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวพชรินทร์ ไพบูลย์ศิริ
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131443
     ผู้จัดทำ นางอรอุมา เขียวสวัสดิ์ , นางสาวสุนิสา สุกแก้ว
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131359
     ผู้จัดทำ นายศิรวินทร์ คินเฉลิมวงศ์ , นางสาวเขมิกา ตรรกวรรธนะ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130433
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวชลลดา ดลเฉลิมยุทธนา
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131322
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค , นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงดี
--วิทยาศาสตร์--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129579
     ผู้จัดทำ นายปกรณ์ ปานรอด , นางสาวทักษพร จิตร์เที่ยง
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/128998
     ผู้จัดทำ นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ , นางสาวจิตตานันท์ สรรพวัฒน์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/125086
     ผู้จัดทำ นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร , นางสาวรัตนภรณ์ ธีรธรรมเสถียร
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/128446
     ผู้จัดทำ นายธนพล กลิ่นเมือง , นางสาวสมิตา แสนขยัน
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131418
     ผู้จัดทำ นางสาวธาริกา ภุเทมา , นางสาวศิราณี หีมปอง
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131534
     ผู้จัดทำ นางสาวอัมพร ชุมเอียด , นายสุธรรม ดีสา
 • โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131526
     ผู้จัดทำ นางรานี สาโส๊ะ , นางสาวอนิษา จันปาน
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/124175
     ผู้จัดทำ นางสาวสุกัญญา เพ็ญประดับ , นางสาววรากร จันทร์คลองใหม่
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลขที่ 88 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132514
     ผู้จัดทำ นางปัทมา นิธิปกรณ์พงศ์ , นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130949
     ผู้จัดทำ นางสาวยุวดี เปาอินทร์ , นางสาวมนัสวี ระดิ่งหิน
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130996
     ผู้จัดทำ นางสาวสุกัญญา เพ็ชรประดับ , นางสาวภวตา พิทยาคุณาประโยชน์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129615
     ผู้จัดทำ นางสาวพรรณนภา กำบัง , นางสาวเกตน์สิรี จิรกานต์สกุล
--สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/105494
     ผู้จัดทำ นายธานินทร์ พร้อมสุข , นางสาวอำภา วังรัตนาศิริกุล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131234
     ผู้จัดทำ นางวราภรณ์ สุขสายชล , นางสาวอรชญาน์ สุขสายชล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130757
     ผู้จัดทำ นางรัชญา ไชยนา , นางสาวสุทธาทิพย์ อยู่มณี
 • โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เลขที่ 336 หมู่ 15 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130978
     ผู้จัดทำ นายสุภาพ บริบูรณ์ , นางสาวรัชนีกร แมมขุนทด
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130308
     ผู้จัดทำ นางสาววิยะดา ทองประดับ , นางสาวฐิติรัตน์ ภัทราธิปกรณ์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131479
     ผู้จัดทำ นายชาญชัย เปี่ยมชาคร , นางสาวมนสิชา ศรีพรหม
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129766
     ผู้จัดทำ นางสาวพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ , นางสาวอรอุษา เปิงสูง
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/126516
     ผู้จัดทำ นายธานินทร์ พร้อมสุข , นางสาวอำภา วังรัตนาศิริกุล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131248
     ผู้จัดทำ นายอภิรักษ์ ปานประเสริฐ , นางสาวอัญชลี แซ่เอี้ยว
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130863
     ผู้จัดทำ นายอภิรักษ์ ปานประเสริฐ , นางสาวนภัสสร วิวัฒนกุลกิจ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/126645
     ผู้จัดทำ นายชาญชัย เปี่ยมชาคร , นางสาวนวรัตน์ รัศมีภิวัฒน์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131071
     ผู้จัดทำ นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ , นางสาวศิริฉัตร โสพัฒน์
--สุขศึกษา และพลศึกษา--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129431
     ผู้จัดทำ นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ , นางสาววันทิพย์ ไพบูลย์พิชยะกูล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129571
     ผู้จัดทำ นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม , นางสาวปรียานาถ รุ่งศรานนท์
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130925
     ผู้จัดทำ นายสมชาย น่วมกลิ่น , นางสาวเพลินพิศ จารุสาร
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131004
     ผู้จัดทำ นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ , นางสาวปภาวี มีชัย
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131473
     ผู้จัดทำ นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ , นางสาวมัทณี อยู่สบาย
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130812
     ผู้จัดทำ นางสาวจิราวรรณ สังวรปทานสกุล , นางสาวปรียานุช รุ่งศรานนท์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129406
     ผู้จัดทำ นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ , นางสาวอริสรา นุ่มพิจิตร
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129367
     ผู้จัดทำ นางสาวศรีสวัสดิ์ บุนนาค , นางสาวพรพรรณ เรืองวัชร์ธนกูล
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129508
     ผู้จัดทำ นางสาวพิมลพร ชาวเปีนใย , นางสาวพิชชาธร เทิดสถิตบุญฤทธิ์
--ภาษาต่างประเทศ--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131245
     ผู้จัดทำ นางนิยุตา โคโมโตะ , นางสาวธัญลักษณ์ แซ่ลี้
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131288
     ผู้จัดทำ นางสาวศุทธินี กิจเจริญ , นางสาวสมฤดี เกตุสุ
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131625
     ผู้จัดทำ นางสุปรากร ดำสวัสดิ์ , นางสาววทันยา แสนคุณ
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
--สุขศึกษา และพลศึกษา--
 • โรงเรียนวชิรป่าซาง เลขที่ 210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130356
     ผู้จัดทำ นายสมชาย เกิดฤทธิ์ , นายมงคล สามพยา
--ศิลปะ--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131066
     ผู้จัดทำ นายนภดล เพ็งชมจันทร์ , นางสาวภัณฑิรา รัศมีธรรม
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130765
     ผู้จัดทำ นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง , นางสาวพิมพ์ชนก ชื่นสุขจิตต์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131632
     ผู้จัดทำ นางณัฏฐกัญญา เดชชนาพรสิทธิ์ , นางสาววิจิตรา สาระสี
--การงานอาชีพและเทคโนโลยี--
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/129992
     ผู้จัดทำ นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข , นางสาววรัญญา วโรรส
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131491
     ผู้จัดทำ นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ , นางสาวสิญากร เหลืองมีสุข
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/124913
     ผู้จัดทำ นายสมชาย น่วมกลิ่น , นางสาวบุณยาพร อ่อนเรือง
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/128438
     ผู้จัดทำ นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ , นางสาวประภัสสร ล้ำวาสนา
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131469
     ผู้จัดทำ นางสาวดนัทฐิณี หมื่นโฮ้ง , นางสาวชวรัตน์ เพ็ญศิริ
--ภาษาต่างประเทศ--

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130825
     ผู้จัดทำ นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์ , นางสาวสุเมยี ฤทธิ์นำศุข
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130675
     ผู้จัดทำ นายชัยยศ แวววรรณจิตต์ , นางสาวนันทวัน หล่ำสุข
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130545
     ผู้จัดทำ นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์ , นางสาวนิวดา เกียรติคงนนท์
 • โรงเรียนบ้านชีวิทยา เลขที่ 61 หมู่ 6 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/132446
     ผู้จัดทำ นางพรพิมล มาลา , นางสาวสิริกร นามนาค
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/131451
     ผู้จัดทำ นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป , นางสาวพรพิมล เดชวุ่น
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/130880
     ผู้จัดทำ นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์ , นางสาวโสภาพรรณ ทองคำประสาท


ขอบคุณเรื่องราวดี ๆ ที่สมควรเผยแพร่
ท่านผู้สนใจสามารถคลิกตามไปชื่นชมผลงานและสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ได้นะคะ
ที่นี่ค่ะ.....http://www.thaigoodview.com/node/122222


(ภาพประกอบเรื่องเท่านั้น..จากเว็บไซต์)