วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน


ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน

(Educational Innovation)


ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน

ปัจจุบันนี้มีบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต่างก็ผลิตนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนออกมาจำนวนมาก ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และรวมถึงระดับโรงเรียน ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละท้องถิ่น หรือเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

         ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน   ได้มีผู้แบ่งพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2550 : 3 ) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนว่านวัตกรรมที่ผลิตออกมาทางด้านการเรียนการสอนมีจำนวนมากแต่สามารถจำแนกประเภทได้ ดังนี้


1.นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์  

นวัตกรรมประเภทนี้มีลักษณะเป็นสื่อที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจกระจ่างชัดเจนในเรื่องที่เรียน  หรือทำให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการเรียนรู้ในทักษะด้านต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้น นวัตกรรมประเภทนี้ได้แก่
·       ชุดการเรียน / ชุดการสอน / ชุดการเรียนการสอน
·       แบบฝึกทักษะ / ชุดการฝึก / ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้
·       บทเรียนสำเร็จรูปแบบสื่อผสม / บทเรียนโปรแกรม
·       เกม
·       การ์ตูน
·       นิทาน
·       เอกสารประกอบการเรียนรู้ / เอกสารประกอบการเรียนการสอน / เกสารประกอบการสอน
                                ฯลฯ

2. นวัตกรรมประเภทรูปแบบ / เทคนิค / วิธีการสอน

                   นวัตกรรมประเภทนี้เป็นการใช้วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆที่นักการศึกษาได้คิดค้นเพื่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้ให้แก่ผู้รีเยนทั้งในด้านการความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ ซึ่งมีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนจำนวนมาก ได้แก่
 • วิธีการสอนคิด
 • วิธีการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
 • CIPPA MODEL
 • วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT
 • วิธีสอนตามแนวพุทธวิธี
 • วิธีสอนแบบบรูณาการ
 • วิธีสอนโครงงาน
 • วิธีสอนโดยการตั้งคำถาม
 • Constructivism
 • STEM สะเต็มศึกษา
 • BBL
 • DLTV
 • DLIT

       ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมี  "นวัตกรรมประเภทเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนด้านจิตพิสัย"  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  สรุปว่า การพัฒนาจิตพิสัยในการเรียนการสอนที่จำเป็น ได้แก่ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ  ความมีน้ำใจ การบริโภคด้วยปัญญาในวิถีไทย ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ฯ  ดังนั้นจึงมีการพัฒนานวัตกรรมประเภทนี้ด้วยเช่นกัน
                  
กล่าวสรุปได้ว่า  
นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนนั้นสามารถจัดเป็น
 2 ประเภท คือ

(1)นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์
(2)นวัตกรรมประเภทรูปแบบ เทคนิค
 /วิธีการสอน ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาจิตพิสัยในการเรียนการสอนด้วยรวบรวมและเรียบเรียงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://noompaiboon.blogspot.com/2015/09/blog-post.html

คุณลักษณะของนวัตกรรมการเรียนการสอน


คุณลักษณะของนวัตกรรมการเรียนการสอน (Educational Innovation)

          นวัตกรรมการเรียนการสอน  ควรมีลักษณะ พอสรุปได้ดังต่อไปนี้
          1.เป็นสิ่งใหม่เกี่ยวกับการสอนทั้งหมด เช่น วิธีสอนใหม่ๆ สื่อการสอนใหม่ ซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อน
          2.เป็นสิ่งที่ใหม่เพียงบางส่วน เช่น มีการผลิตชุดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ แต่ยังคงมีรูปแบบเดิมเป็นหลักอยู่ ตัวอย่างเช่น มีบัตรเนื้อหา บัตรความรู้ บัตรทดสอบ แต่มีการเพิ่มบัตรฝึกทักษะความคิด บัตรงานสำหรับผู้เรียน เป็นต้น
3.เป็นสิ่งใหม่ที่ยังอยู่ในกระบวนการทดลองว่ามีประสิทธิภาพในการนำไปใช้มากน้อยเพียงไร เช่น  การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการเข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา
          4.เป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้บ้างแล้วแต่ยังแพร่หลาย เช่น แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น มีวนอุทยานแห่งชาติอยู่ในท้องถิ่นนั้นแต่เนื่องจากมีอุปสรรคเกี่ยวกับการเดินทางจึงยังไม่เป็นที่นิยมของสถานศึกษาต่างๆ
          5.เป็นสิ่งที่เคยปฏิบัติมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุน  ต่อมาได้นำมาปรับปรุงใหม่ทดลองใช้และเผยแพร่จัดว่าเป็นนวัตกรรมได้


    *** ในกรณีที่สิ่งนั้นที่นำมาใช้จนกลายเป็นสิ่งปกติของระบบงานนั้นไม่จัดว่าเป็นนวัตกรรม เช่น การจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของโรงเรียน เป็นนวัตกรรมของโรงเรียนที่ผู้บริหารสนใจและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มและสาระการเรียนรู้ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกระดับชั้น จนกลายเป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งของโรงเรียนจึงไม่เรียกคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่าเป็นนวัตกรรมอีกต่อไป.


นวัตกรรมการเรียนการสอน


นวัตกรรมการเรียนการสอน


ความหมายของนวัตกรรมการเรียนการสอน (Educational Innovation)

          พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 565) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่าหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการหรืออุปกรณ์ เป็นต้น
พจนานุกรม Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2000 : 618) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า การริเริ่มใช้สิ่งของ ความคิด หรือแนวทางใหม่ๆ ในการทำสิ่งต่างๆขึ้นมา
          ทิศนา แขมมณี (2548 : 418) ได้ขยายความหมายของนวัตกรรมจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ..2525 ออกไปว่าสิ่งทำขึ้นใหม่ ได้แก่ แนวคิด แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งได้รับการคิดค้นและจัเชดทำขึ้นใหม่เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆทางการศึกษา
          สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547 : 9) กล่าวว่านวัตกรรมการเรียนการสอนคือสื่อการสอนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยผ่าการผลิต การทดลองใช้ ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพแล้วจึงนาไปใช้จริงอย่างได้ผล
          ชนาธิป พรกุล (2537 : 59) อธิบายว่าการเรียนการสอน (Educational Innovation) คือ สิ่งที่นำเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปได้ว่า  นวัตกรรมการเรียนการสอน (Educational Innovationคือ สิ่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นมา  เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  หรือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่ 

 • แนวคิด 
 • รูปแบบ 
 • วิธีการ กระบวนการ 
 • สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา   
  

ขอบคุณแหล่งข้อมูลhttp://noompaiboon.blogspot.com/2015/09/blog-post.html