วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน


ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน

(Educational Innovation)


ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน

ปัจจุบันนี้มีบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต่างก็ผลิตนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนออกมาจำนวนมาก ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และรวมถึงระดับโรงเรียน ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละท้องถิ่น หรือเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

         ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน   ได้มีผู้แบ่งพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2550 : 3 ) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนว่านวัตกรรมที่ผลิตออกมาทางด้านการเรียนการสอนมีจำนวนมากแต่สามารถจำแนกประเภทได้ ดังนี้


1.นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์  

นวัตกรรมประเภทนี้มีลักษณะเป็นสื่อที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจกระจ่างชัดเจนในเรื่องที่เรียน  หรือทำให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการเรียนรู้ในทักษะด้านต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้น นวัตกรรมประเภทนี้ได้แก่
·       ชุดการเรียน / ชุดการสอน / ชุดการเรียนการสอน
·       แบบฝึกทักษะ / ชุดการฝึก / ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้
·       บทเรียนสำเร็จรูปแบบสื่อผสม / บทเรียนโปรแกรม
·       เกม
·       การ์ตูน
·       นิทาน
·       เอกสารประกอบการเรียนรู้ / เอกสารประกอบการเรียนการสอน / เกสารประกอบการสอน
                                ฯลฯ

2. นวัตกรรมประเภทรูปแบบ / เทคนิค / วิธีการสอน

                   นวัตกรรมประเภทนี้เป็นการใช้วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆที่นักการศึกษาได้คิดค้นเพื่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้ให้แก่ผู้รีเยนทั้งในด้านการความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ ซึ่งมีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนจำนวนมาก ได้แก่
 • วิธีการสอนคิด
 • วิธีการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
 • CIPPA MODEL
 • วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT
 • วิธีสอนตามแนวพุทธวิธี
 • วิธีสอนแบบบรูณาการ
 • วิธีสอนโครงงาน
 • วิธีสอนโดยการตั้งคำถาม
 • Constructivism
 • STEM สะเต็มศึกษา
 • BBL
 • DLTV
 • DLIT

       ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมี  "นวัตกรรมประเภทเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนด้านจิตพิสัย"  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  สรุปว่า การพัฒนาจิตพิสัยในการเรียนการสอนที่จำเป็น ได้แก่ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ  ความมีน้ำใจ การบริโภคด้วยปัญญาในวิถีไทย ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ฯ  ดังนั้นจึงมีการพัฒนานวัตกรรมประเภทนี้ด้วยเช่นกัน
                  
กล่าวสรุปได้ว่า  
นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนนั้นสามารถจัดเป็น
 2 ประเภท คือ

(1)นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์
(2)นวัตกรรมประเภทรูปแบบ เทคนิค
 /วิธีการสอน ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาจิตพิสัยในการเรียนการสอนด้วยรวบรวมและเรียบเรียงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://noompaiboon.blogspot.com/2015/09/blog-post.html